در رابطه با دفتر حقوقی ES

دفتر حقوقی ES به منظور ارائه خدمات وکالت و مشاوره "مؤثر"، "نتیجه گرا" و "مطمئن" به موکلین خود توسط وکیل جناب آقای اردنیز ساواش تأسیس شده است.


دفتر حقوقی ES که در سراسر ترکیه دارای موکلین داخلی و خارجی می باشد، اختالفات حقوقی و نیاز مشاوره شرکت های تجاری ویا اشخاص حقیقی را در اسرع وقت و در همه موارد با برقراری ارتباط فعال با موکل به نتیجه می رساند.Group-10

منطقه


محله مجیدیه کوی، کوچه شهید آحمت، مرکز تجاری مجیدیه کوی،<
پالک: 4 ،طبقه: 6 ،واحد: 84 ،شیشلی/استانبول 212 2880686 :تلف


Group-11

زمینه های کاری

حقوق تجاری و قراردادها، حقوق امالک و اجاره، حقوق کاری، حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالیات و گمرک، حقوق رقابت، حقوق امور اجرائی و ورشکستگی، حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق نیرو و سایر موارد.


Group-12

انتشارات این مؤسسه

انجمن وکالء استانبول 2013
آخرین رویکرد مربوط به قراردادهای عمودی در صنف سوخت


Group-13

تحصیالت )وکیل مؤسس(

دانشگاه بیلگی – 2013
دانشگاه آلبرت لودویگ از فرایبورگ – 2011
دانشگاه باغچه شهیر - 2010


Group-14

زبان هایی که خدمات ارائه می شود

انگلیسی
آلمانی


Group-15

گواهی ها و عضویت ها

Seminar für deutsches Recht und Terminologie
Energy Law Further Education Program


Gavel

اطالعات مربوط به انجمن وکالء

انجمن وکالء استانبول