İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

DAVALININ DAVACI İLE İKİNCİ KEZ EVLENMESİ VE ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMASI HÜKMEDİLEN ALACAKLARLA İLGİLİ DAVACIYI İBRA ETTiĞİNİ GÖSTERMEZ.

16.03.2020 1927

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/24654

Karar Numarası: 2014/23984

Karar Tarihi: 26.11.2014

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

DAVALININ DAVACI İLE İKİNCİ KEZ EVLENMESİ VE ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMASI HÜKMEDİLEN ALACAKLARLA İLGİLİ DAVACIYI İBRA ETTİĞİNİ GÖSTERMEZ

ÖZETİ: Davalı tarafından takibe konu edilen alacaklar, tarafların ilk evliliği ile ilgili hüküm altına alınan alacaklarla ilgili olup incelenen Çorum Aile Mahkemesinin 2008/736 esas 2009/94 karar sayılı dosyasında davalının bu alacak haklarından feragat etmediği, davalının ikinci kez evliliği ile ilgili maddi ve manevi tazminat talebinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. davalinin davaci ile ikinci kez evlenmesi ve anlaşmali olarak boşanmasi hükmedilen alacaklarla ilgili davaciyi ibra ettiğini göstermez. Davacı tarafından gösterilen icranın geri bırakılmasını gerektiren bir sebep de bulunmamaktadır. O halde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların Çorum Aile Mahkemesinin 2004/35 esas 2004/22 karar sayılı kararı ile Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına, kararın kesinleşmesinden itibaren 2004 yılının sonuna kadar kocanın eşinden borç olarak aldığı 300 dolar ile kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içinde 20.000 TL maddi tazminatın kadına ödenmesine karar verilmiş, karar 05.02.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Taraflar yeniden 19.03.2007 tarihinde evlenmişler ve yeniden açılan boşanma davasında, Çorum Aile mahkemesinin 27.04.2009 tarihinde kesinleşen 2008/736 esas 2009/94 karar sayılı ilamı ile Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına, tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat, eşya alacağına ilişkin talepleri bulunmaması nedeniyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı kadın tarafından 05.02.2004 tarihinde kesinleşen, Çorum Aile Mahkemesinin 2004/35 esas 2004/22 karar sayılı ilamı ile hüküm altına alınan 300 dolar için Çorum 2. İcra Müdürlüğünün 2003/1670 esas sayılı icra dosyası ile 20.000 TL maddi tazminat için Çorum 1. İcra Müdürlüğünün 2013/1359 esas sayılı dosyası ile ilamlı icra yolu ile takip başlatılmış, davacı tarafından açılan iş bu dava ile takiplerin iptaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Mahkemece davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve ilk ilamda lehine hükmedilen alacakları istemeksizin ikinci kez anlaşmalı boşanması zımnen davalının davacıyı ibra ettiği şeklinde kabul edilmiş, davacı hakkındaki icra dosyasındaki takiplerin ayrı ayrı iptaline ve davaya konu takiplerdeki miktarlar kadar davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir. Davalı tarafından takibe konu edilen alacaklar, tarafların ilk evliliği ile ilgili hüküm altına alınan alacaklarla ilgili olup incelenen Çorum Aile Mahkemesinin 2008/736 esas 2009/94 karar sayılı dosyasında davalının bu alacak haklarından feragat etmediği, davalının ikinci kez evliliği ile ilgili maddi ve manevi tazminat talebinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve anlaşmalı olarak boşanması hükmedilen alacaklarla ilgili davacıyı ibra ettiğini göstermez. Davacı tarafından gösterilen icranın geri bırakılmasını gerektiren bir sebep de bulunmamaktadır (İİK md 33). O halde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 26.11.2014

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu