İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

AKŞAMLARI EVE GEÇ GELDİĞİ, BAZEN HİÇ GELMEDİĞİ, EVİN İHTİYAÇLARINI YETERİNCE KARŞILAMADIĞI, ÇOCUKLARLA İLGİLENMEDİĞİ VE EŞİNE KÜFÜR ETTİĞİ” VAKIALARINA KADIN TARAFINDAN DAYANILMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN BU VAKIALAR ERKEĞE KUSUR OLARAK YÜKLENEMEZ.

05.04.2019 2677

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

E: 2017/3153 K: 2018/13730 K.T.: 29.11.2018

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından, zina sebebiyle boşanma talebinin reddi, kusur belirlemesi ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı erkeğin, davacı-davalı kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek her iki tarafın açmış olduğu TMK’nın 166/1-2 maddesine dayalı boşanma davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemece erkeğe kusur olarak yüklenen “akşamları eve geç geldiği, bazen hiç gelmediği, evin ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığı, çocuklarla ilgilenmediği ve eşine küfür ettiği” vakıalarına kadın tarafından dayanılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle kadın tarafından dayanılmayan bu vakıalar erkeğe kusur olarak yüklenemez. Bu durumda mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlarına göre, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Hal böyleyken, davalı-davacı erkeğin, davacı-davalı kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabul edilmesi doğru değil ise de; boşanma kararı sonucu itibariyle doğru olup, kararın kusura ilişkin gerekçesinin düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (HUMK m. 438/ son).

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple kusura ilişkin gerekçe düzeltilmek suretiyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 29.11.2018