İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İŞÇİNİN KİLOLU OLMASI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ

19.07.2018 3184


YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

 Esas Numarası: 2012/11598

Karar Numarası: 2012/19726

 Karar Tarihi: 25.09.2012

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :Davacı işçi, kilo fazlalığı sebebiyle uçuş personeli özelliğini yitirdiği gerekçesi ile iş sözleşmesinin davalı işverence geçerli bir sebep olmadan feshedildiğini, davacının performansında bir azalma olmadığını ileri sürerek feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesini, buna bağlı işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesi isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren, davacının boyunun 162 cm, kilosunun 108 kg olup, 40 kilo fazlasının olduğunun tespit edildiğini, altı ay sonra yapılacak boy kilo ölçümünde yönetmelik esasları çerçevesinde uygun şartları taşıması gerektiğinin yazılı olarak bildirildiğini, yapılan ilk ölçümden yaklaşık sekiz ay sonra yeni ölçümde davacının kilosu 109,9 kg olup eski kilosundan 1,9 kg daha fazla ve yönetmelik çerçevesinde olması gerekenden 41,9 kg fazlası olduğunun belirlendiğini, uygun kiloya ulaşabilmesi için altı ay süre verildiği, bu şekilde feshin son çare olması ilkesine uyulduğunu, davacının başka yerde görevlendirilmesinin mümkün olmadığını, kabin memurlarının üniforma ve görsellikleri ile THY temsilcileri konumunda olduklarını beyan ederek objektif olarak işyerinde çalışma şartları ortadan kalktığından davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece fesih öncesinde davacıya THY içerisinde kabin memurluğu görevi dışında konumuna uygun yapabileceği başka bir iş teklifinde bulunulmadığı, feshin son çare olması ilkesinin gözetilmediği gerekçesi ile davanın kabulüne, davacının işe iadesine karar

Dosya içeriğinden, davacının davalı olan THY'de kabin memuru olarak işe girdiği ve fesih tarihine kadar uzun yıllar kabin memurluğu görevinde çalıştığı, yazılı fesih bildirimine göre kabin memuru alımı, kabin memuru amiri kıdem sıralaması ve terfi prosedüründe yer alan 05-D-la maddesine göre kilo şartlarını kaybeden memurun veya kabin amirinin bir defaya mahsus olmak üzere altı aylık sürede uygun ölçülere gelmesi sağlanamaz ise uçuculuk statüsü sona erdirileceğinin belirtildiği dikkate alınarak davacının yapılan ölçümünde kilo fazlası olduğu verilen süreye rağmen istenilen uygunluğa gelmediğinden kilo fazlalığı sebebiyle kabin memurluğunu yürütemeyeceği gerekçesi ile iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Terfi prosedüründe kabin personelinin bayanlar için kilo ölçüsünün boy ölçüsünden yüz çıkarıldıktan sonra kalan sayıdan en fazla beş sayı yukarıda, en az yirmi sayı aşağıda olması gerekeceği belirtilmiştir.

Somut olayda davacının kilosu belirtilen üst sınırdan yüksek olduğu, verilen altı aylık sürede normal kilo sınırlarına ulaşamadığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kabin görevlisi olan davacının bu görev için işyerine girerken aranan şartları sonradan yitirmesi durumunda, işverenin yeniden bu şartın sağlanmasını istemesi sözleşmeye aykırı bir durum değildir. Davacı işyerinde geçerli olan düzenlemeye göre uçuş özelliklerini hangi durumda yitireceğini de bilmektedir. Bu durumda fazla kilo alarak kabin görevlisi olma özelliğini yitiren davacının yeniden uygun kiloya gelmesine engel sağlık sorunu olup olmadığının irdelenmesi gerekir. Bu konuda davalı işverenin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşundan itiraz halinde, mahkemece belirlenecek tam teşekküllü devlet hastanesi veya üniversitelerin tıp fakültelerinin ilgili anabilim dallarında görev yapan öğretim görevlilerinden oluşan heyetten alınacak raporla davacının fazla kilosunu verememesi iradesi dışında bir sebebe dayanmakta ise ancak bu durumda davacının yer hizmetlerinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği konusunda bilirkişiden rapor alınarak değerlendirme yapılabileceği, davacının fazla kiloyu verememesinde gayri iradi bir durumun bulunmadığının anlaşılması halinde ise davacının yer hizmetlerine geçirilmeye ilişkin diğer koşulların da bulunup bulunmamasına göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı konusunda bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.