İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞAN DAVACININ İŞYERİNE AİT ARACI ALKOLLÜ OLARAK KULLANMASI HALİNDE ÇALIŞAN KAZADA KUSURSUZ OLSA DAHİ BU DURUM İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI VERİR.

17.02.2020 2878

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/18092

Karar Numarası: 2019/1008

Karar Tarihi:  15.01.2019

ÖZETİ: Asıl işverenin işinde, alt işveren nezdinde şoför olarak çalışan işçinin sabah saatlerinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştığı, yapılan ölçümde davacının 0,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve işçinin kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği, anlaşılmıştır. Şoför olarak çalışan işçinin işyerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene haklı fesih imkanı verir. İşçi, feshe konu kazada kusurlu olmasa dahi alkollü olarak direksiyon başına geçmesi nedeniyle haklı feshe sebebiyet vermiş olup, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerin reddi gerekir.

Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalılardan ... Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş. (...A.Ş.) avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 15/01/2019 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı ... Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş. (...A.Ş.) adına kimse gelmedi. Diğer davalı ...Tic. Ltd. Şti. adına Avukat ... ile karşı taraf adına Avukat ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalılardan ... Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait işyerinde diğer davalının alt işverenliğinde şoför olarak çalışırken bir kazaya karıştığını, kazada kendisinin kusursuz olup diğer araç şoförünün tam kusurlu olduğunu, buna rağmen iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili, zamanaşımı def ini öne sürüp, davalının uzmanlık alanı olmayan bazı hizmetleri ihale yoluyla temin ettiğini, davacının bu kapsamda farklı yükleniciler bünyesinde 15.05.2006 tarihinden itibaren çalıştığını, davacının Teknik Katı Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şti.’nin personeli olarak çalışmakta iken karıştığı trafik kazasında 0,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle 12.07.2013 tarihinde iş akdinin sona erdirildiğini, alacağı olmadığını savunarak gerek husumet yokluğundan gerekse esastan davanın reddini istemiştir.

Davalı ...Tic. Ltd. Şti. vekili, davalı firmanın diğer davalı ile ihale sonucu 01/01/2013-10/05/2013 arası sözleşme imzaladığını, İş Kanunu 2-6 maddesi uyarınca asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulduğunu, sözleşmelerin ihale süresi boyunca belirli süreli olduğunu, davacının ihbar tazminatım talep edemeyeceğini, davalının alt işveren olduğunu, asıl işverenin diğer davalı... A.Ş olduğunu, davacının alt yüklenici firmanın sigortalı çalışanı görünsede, asıl ... Belediyesinin şirketi... A.Ş'nin işçisi olduğunu, ayrıca davacının davalı firmada 01/01/2013-10/05/2013 arasına çalıştığını, kıdem tazminatından da ancak bu kadar sorumlu tutulabileceğini, savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iki davalı arasında asıl-alt işveren ilişki olup davacı alacaklarından birlikte sorumlu oldukları, iş sözleşmesinin feshine konu kazada davacı 0,50 promil alkollü olsa da kazanın oluşumunda kusuru bulunmadığı buna göre iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğu, buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı gibi yıllık izin ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu ancak fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacağı olmadığı, gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı ... Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme San. ve Tic. A.Ş. (...A.Ş.) vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Davalı ...Tic. Ltd. Şirketi devreden alt işveren olup son alt işveren olmadığından feshe bağlı ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretinden sorumlu değilken Mahkemece sorumlu tutulması ve ıslahın sadece asıl işveren aleyhine yapılıp, anılan davalı yönünden davaya konu talepler ıslah yolu ile artırılmadığı halde ıslah varmış gibi hüküm kurulması hatalı ise de, davalı ...Tic. Ltd. Şirketinin temyizi olmadığından bu hususlar bozma nedeni yapılmamıştır.

2- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ... Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

3- Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı asıl işverenin işinde, alt işveren nezdinde şoför olarak çalışan davacının 08/07/2013 tarihinde sabah saatlerinde maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasına karıştığı, yapılan ölçümde davacının 0,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve davacının kazadan önceki akşam alkol aldığını kabul ettiği, anlaşılmıştır.

Şoför olarak çalışan davacının işyerine ait aracı alkollü olarak kullanması işverene 4857 saylı Kanunun 25/II-ı madde hükmüne göre haklı fesih imkanı verir. Davacı, feshe konu kazada kusurlu olmasa dahi alkollü olarak direksiyon başına geçmesi nedeniyle haklı feshe sebebiyet vermiştir. Buna göre Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatına yönelik taleplerin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile kabulü isabetsizdir.

4- Yıllık izin ücretinin çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanması da hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu