İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

FAZLA YAKIT KULLANDIĞI, MAZOT HIRSIZLIĞI YAPIP YAPMADIĞI HUSUSLARI TAM OLARAK TESPİT EDİLEMEDİĞİNDEN DAVALI İŞ VERENCE YAPILAN FESİH, ŞÜPHE FESHİ OLARAK KALDIĞI

08.10.2018 4076

T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

 ESAS NO.2017/2685

KARAR NO.2017/1990

 KARAR TARİHİ.13.02.2017

 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 KARAR Davacı, davalı işyerinde uluslararası tır şöförü olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak sonlandırdığından bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı ücret alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

 Davalı iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

 Mahkemece, davalı işverence mazot açığı nedeniyle savunma alınmadığı, davalı tarafından aracın taşıdığı tonaj itibariyle kaç kilometrede ne kadar yakıt tüketmesi gerektiği yönünde inceleme ve tespit sonuçlarını içeren belgeler ibraz edilmediği, işverenin böyle bir iddiada bulunması için esaslı inceleme yapması gerektiği gerekçesiyle işverence iş akdinin haksız nedenle feshedildiği kabul edilmiş ve davacının davasının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 Taraf vekillerinin temyizi üzerine karar (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesinin 05.03.2015 tarihli ve 2015/3199 esas, 2015/3320 karar sayılı ilamı ile "...Tüm dosya kapsamına göre mahkemece davacının kullandığı aracın nitelikleri, teknik özellikleri, feshe sebebiyet veren seferlerin yapıldığı tarihteki hava durumu, yol güzergahı hep birlikte değerlendirilerek davacının belirgin şekilde fazla yakıt tüketip tüketmediği araştırılıp sonucuna göre feshin haklı olup olmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir...

mahkemece davacının hafta tatili ücret alacağı açısından takograf kayıtlarına göre denetime elverişli olacak şekilde yeniden bilirkişi raporu aldırılarak ve ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ücret alacakları yurt dışı giriş çıkış kayıtlarına ve takograflara göre belirlenmiş olduğundan hakkaniyet indirimi yapılmayarak hüküm kurulması gerekirken aksi düşünce ile karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir." gerekçeleri ile bozulmuştur. Bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yapılan yargılamada davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

 GEREKÇE 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Davacının iş akdinin feshi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

 Somut olayda, davacı davalı iş yerinde 6 yıl 2 ay 17 gün süre ile uluslar arası tır şoförü olarak çalışmıştır. Davacı kullandığı araçtaki mazot sarfiyatının olağanüstü olduğu, seferlere çıkmayı reddettiği gibi gerekçelerle iş akdine son verildiğini, davalı tarafından araç üzerinde revizyon yapıldığından mazot kullanımının arttığını, fesih nedenlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, davalı işveren ise araçların son sistem donanıma sahip olduğunu yolda harcanan mazot sarfiyatının tüm verileri ile birlikte aracın bilgisayar sisteminde gösterildiğini, davacının son sefer dönüşünde olması gerekenin çok üstünde mazot sarfiyatı yaptığının tespit edildiğini davacının yazılı savunma da vermeyerek iş yerini terk etmek suretiyle hem sefere çıkmamak hem de akaryakıt tüketim fazlalığı nedeniyle şirketi zarara uğrattığından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.

 Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda aldırılan bilirkişi raporu hükme esas alınarak davacının gereğinden fazla mazot kullandığı ve işvereni zarara uğrattığı kanaatine varılarak kıdem ve ihbar tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

 Dosya kapsamına göre aracın eski model olması, geçmiş döneme ait kayıtların bulunmaması gibi sebeplerle araç üzerinde inceleme yapılması mümkün olmamıştır. Olay üzerinden 4 yıl geçtikten sonra teknik olarak inceleme yapılmaya çalışılmıştır. Bilirkişice tahmini olarak emsal araçlar dikkate alınarak bir hesaplama yapılmıştır. Davacının ne kadar fazla yakıt kullandığı, mazot hırsızlığı yapıp yapmadığı hususları tam olarak tespit edilemediğinden davalı işverence yapılan fesih şüphe feshi olarak kalmıştır. Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin kabulü yerine reddi hatalı olup bozma nedendir. 3-Ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ücret alacakları yurt dışı giriş çıkış kayıtlarına ve takograflara göre belirlenmiş olduğundan hakkaniyet indirimi yapılmayarak hüküm kurulması gerekirken aksi düşünce ile karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.02.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.