İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İŞÇİ, ŞİRKETİ TEMSİL EDEN YETKİLİ KİŞİNİN TALİMATI İLE OLUŞTURULAN FUTBOL TAKIMINDA HALI SAHADA FUTBOL OYNARKEN SAKATLANDIĞINDA, MEYDANA GELEN KAZA OLAYI İŞ KAZASI OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKİR.

14.02.2023 727

10. Hukuk Dairesi 2018/5771 E. , 2022/8783 K.
"İçtihat Metni"
Mahkemesi : ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
Dava, davacının 20.01.2015 tarihinde, dava dışı ... ... Adamları Derneği tarafından düzenlenen
futbol
turnuvasında
müsabaka sırasında geçirdiği kazanın ... kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne dair verilen karara karşı davalı tarafvekilleri tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 10.Hukuk Dairesince istinafbaşvurularının esastan reddine karar verilmiştir.
... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın, davalı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesiüzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporladosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Somut olayda ... kazası açısından uygulanması gereken kanun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunu'dur. Kanunun 13. maddesine göre ... kazası;
"a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan ... nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsayürütmekte olduğu ... nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak ... yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asılişini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, ... mevzuatıgereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e)Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyıhemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır." şeklinde tanımlanarak 506 sayılı Kanun'dabelirtilen ... kazası kavramı genişletilmiştir. 5510 sayılı Kanun bakımından inceleme yapıldığında sosyal güvenlikhukuku anlamında ... kazası unsurları kazaya uğrayanın 5510 sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılması, sigortalınınkazaya uğraması, sigortalının kaza sonucu bedensel veya ruhsal bir zarara uğraması ve kaza ile sigortalının uğradığıbedensel zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunmasıdır (..., A./..., A.R./..., N.: Sosyal Güvenlik Hukuku, ...2014, s. 417-432). 5510 sayılı Kanun'da ... kazası sayılan hâllerden (b) bendi dışında kazanın yapılan işle ilgisiaranmamaktadır. ... kazası kavramının kanunda bu şekilde geniş düzenlenmesinin sebebi sosyal güvenlik hakkınınkoruyucu kapsamının mümkün olduğunca genişletilmesinin amaçlanmasıdır (Süzek, S.: ... Hukuku (Genel Esaslar veBireysel ... Hukuku), ... 2015, s. 449).
30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı ... Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun"Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde ... kazası "...İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölümesebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay..." şeklinde tanımlanmıştır.
22.04.2005 tarihi itibariyle ülkemizde de yürürlüğe giren 155 No'lu ... Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkinSözleşmesinde işyeri “işçilerin, işleri nedeniyle gitmeleri veya bulunmaları gereken ve işverenin doğrudan veya dolaylıkontrolü altında bulunan bütün yerleri kapsar” şeklinde belirtilmiştir.
... organizasyonu kapsamında işçinin işinin yapıldığı yer ile işyerinde sayılan ve bağlı yer olarak değerlendirilenyatakhane, yemekhane gibi yerlere işveren tarafından gönderilmesi, işin yürütümü ile ilgili olduğu gibi işçi işvereninotoritesi altında olduğundan ve aynı gelip gidilen yer aynı ... organizasyonu kapsamında kaldığından, her iki yerarasında gelip gittiği süre içinde uğradığı kaza ... kazası sayılmalıdır. Kısaca böyle bir kaza işverenin dolaylı kontrolüaltında meydana geldiğinden ... kazasıdır. İşverenin hakimiyet ve otoritesinin devam ettiği, başka bir anlatımlahakimiyet ve otoritenin devam ettiği yerde gerçekleşen ... kazasının ... organizasyonunun kapsamı içinde olduğununkabulü sosyal güvenlik hukukunun koruyucu amacına hizmet edecektir. (Y. HGK. 25.11.2020 tarih ve 2016/(21)10-2569 E, 2020/956 K).
Sigortalının görevle bir başka yere gönderilmesi, işyerinin bulunduğu yerleşim biriminin sınırları içinde olabileceği gibi,bir başka yer de olabilir. Her iki görevlendirmede de sigortalının işyerinden ayrıldığı andan, döndüğü ana kadar geçenzamanda ve geliş gidişi esnasında meydana gelecek olaylarda sigortalı zarara uğramış ise bu olay ... kazasısayılacaktır.
Sigortalının bir başka yerde görevlendirilmesi söz konusu ise ve görevlendirme süresi mesai saati süresinden dahauzun ise, yalnızca işin gereği olarak bulunduğu yerlerde değil, normal bir insanın günlük hayatı ve hayatın doğal akışıiçinde yaptığı işler ve bulunduğu yerler dolayısıyla meydana gelen olaylar da ... kazası sayılacaktır.
Dosya içeriğine göre davalı şirketin sigortalı çalışanı olan ve davalı şirketin üyesi olduğu dava dışı ... ... AdamlarıDerneği tarafından düzenlen 2014-2015
Futbol
... için davalı şirketi temsil eden yetkili kişinin talimatı ile
futbol
sorumlusu belirlenerek
futbol
oynayabilen ve gönüllü olan işçiler tarafından oluşturulan “... 1949” adlı
futbol
takımıkurulduğu, işverenin talimatı ile kurulan bu takımda görev alan davacının 20.01.2015 tarihli müsabakada, halı sahada
futbol
oynarken sakatlandığı, meydana gelen kaza olayında,
futbol
takım kadrosunun davalı şirketçe görevlendirilentakım sorumlusu tarafından şirket çalışanları arasından oluşturulmuş olması, halı saha ve diğer giderlerin turnuvayakatılan şirketlerce ve dolayısıyla davalı şirketçe karşılanmış olması, davalı şirket çalışanlarının halı sahaya gidiş-gelişiiçin servis ve şoför tahsisinin davalı şirketçe sağlanmış olması karşısında, davalı şirketin ... organizasyonu içerisindegörevlendirildiği, bu nedenle 5510 sayılı Yasanın 13. maddesi birinci fıkrasının c bendi hükmünde belirtildiği şekilde“bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asılişini yapmaksızın geçen zamanlarda” meydana gelen kaza olayının ... kazası olarak kabul edilmesi gerektiğianlaşılmaktadır.
Sonuç itibari ile ilk derece mahkemesinin kararın dayandığı deliller ile yukarda açıklanan yasal gerektirici nedenler vedelillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle, usulve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan ... ... ve Talaşlı İmalatSanayi ve Ticaret Ltd.'den alınmasına, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, karardan bir örneğinin BölgeAdliye Mahkemesine gönderilmesine, 08/06/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.