İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

BORÇLUNUN ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNE YAZILAN MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİ İÇİN CEVAP VERİLMEMESİ HALİNDE TEKİT AMAÇLI YENİDEN MÜZEKKERE GÖNDERİLMES

17.08.2018 30984

TC.
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ.
2016/80 E.
2016/63 K.
.
Borçlunun çalıştığı işyerine yazılan maaş haciz müzekkeresi için cevap verilmemesi halinde tekit amaçlı yeniden müzekkere gönderilmesi hususunda kanunda bir düzenleme bulunmadığı, bir kez gönderilmiş olmasının kanuna göre yeterli olduğu hakkında.
.
Davacı alacaklı vekili tarafından davalı borçlu hakkında İcra Müdürlüğü'nün ___ sayılı dosyası üzerinden başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun çalışmakta olduğu ____ San. Ve Tic. Ltd. Şti'ne İİK'nun 355.nci Maddesi uyarınca ayrıntılı maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, müzekkerinin işverene __ tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği, işverenin yasal 1 haftalık süresi içinde herhangi bir cevap vermediği, maaş haczine dair bir kesintinin de gönderilmediği, bunun üzerine alacaklı vekilinin __ tarihinde icra müdürlüğüne müracaat ederek maaş haciz müzekkeresine riayet etmeyen işveren hakkında İİK'nun 356 ve 357.nci maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep ettiği, İcra Müdürlüğü'nce aynı gün talebin öncelikle tekiden yazı yazılmasına şimdilik talebin reddine şeklinde karar verildiği, bu işlemin söz konusu yasa maddelerine aykırı olduğu, tekid yazılmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla İlk Derece Mahkemesinin şikayetin reddine dair kararının da somut olarak uygun düşmediği bu suretle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 356 :Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.
.
Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır. Yukarki madde hükümlerine riayet etmiyen her hangi bir memur veya amir hakkında istenecek malümatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir.