İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE DİSİPLİN KURULU KARARIYLA İŞ AKDİNİN FESHEDİLECEĞİ BELİRLENMİŞ İSE, DİSİPLİN KURULU KARARININ ALINMAMIŞ OLMASI FESHİN HAKLI NEDENLE YAPILMIŞ SAYILMASINA ENGEL TEŞKİL ETSE DE GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞININ KABULÜ GEREKMEKTEDİR.

12.05.2023 729

22. Hukuk Dairesi 2016/19245 E. , 2019/16868 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizenincelenmesi davacı vekilince istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmışve duruşma için 25.06.2019 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günüdavacı adına vekili Avukat ... ve davacı asil ile karşı taraf adına vekili Avukat ... geldiler. Duruşmayabaşlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı vekili, davacının davalıya ait ... Uzay Enstitüsü Müdürlüğünde çalışırken 02/02/2015 tarihinde işsözleşmesinin eylemli olarak feshedildiğini, iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığını, davacıyamaaşı yanında her ay ödenen teminde güçlük priminin de 2014 yılının ilk altı ayında kendisine ödenmemişolduğunu belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile temininde güçlük pirimi alacağının davalıdan tahsilinitalep etmiştir.
Davalı vekili, davacının yurtdışı görevlendirmeleri ile edindiği bilgiler ile davalı kurum da elde edilen bilgilerkullanılarak davalı kurumda çalışırken kendi adına özel bir şirket kurduğu, kurmuş olduğu şirket ile ilgili iştakibi ve görüşmelerini kurumda çalıştığı sırada yaptığını, konuyla ilgili davacının savunması istendiğini,davacının şirket kurma eylemini ikrar ettiği ancak istifa etmediğini, bu durumun dürüstlük ve doğruluklabağdaşmayacağı ve İş Kanununun 25/II hükmü gereği haklı nedenle fesih sebebi olduğunu, davacının işsözleşmesinin dava dilekçesinde belirtilen 02/02/2015 tarihinde feshedilmediğini, 12/02/2015 tarihindefeshedildiği, davacının 02/02/2015 tarihinden itibaren işyerine gelmediği ve bu durumun tutanakla sabitolduğu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının devamsızlığı nedeniyle 12/02/2015 tarihinde davalı işverence iş sözleşmesininfeshedilmesinin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacınınaşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığınoktasındadır.
Davalı taraf davacının başka bir şirket ortağı olarak ... ile görüşmeler yaptığını,bu nedenle tedbir amaçlıhafta sonu işe giriş kartının dondurulduğunu, hafta başı 02/02/2015 tarihinde kartının saat 9:30 itibariyleaçıldığını, davacının bu tarihten sonra devamsızlık yaptığını ve iş sözleşmesinin kendi çalıştığı işyeri ile ilgilibir şirket kurarak, dışarıdan teklif veren diğer şirketlerden bilgi sızdırarak iş yapmaya çalışması, işverenekarşı güveni kötüye kullanması nedenleri ile İş Kanunun 25/II-e maddesi uyarıncı haklı nedenlefeshedildiğini belirtmiştir. Davalı kurumda uygulanan İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 61. maddesinin“Uyarma ve kınama cezaları atama yetkilisi tarafından, diğer disiplin cezaları ise Disiplin Kurullarıncaverilir. Merkez Başkanı ve Enstitü Müdürleri ile ilgili uyarma ve kınama cezaları Başkan tarafından verilir.”şeklinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca fesih tarihinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin 48.Maddesinde, disiplin kurulu kararı olmadıkça, işçinin uyarma cezası dışında cezalandırılamıyacağıbelirtilmiştir. Dairemizin davacı hakkında feshe sebep gösterilen eylemler ile ilgili olarak, varsa disiplinkurulu kararı ve bu kararın ilgiliye tebliğine ilişkin belgeleri de içerir disiplin soruşturma dosyasınıngönderilmesi yönünden eksiklik talebi üzerine dosyaya gönderilen evraklar incelendiğinde davacı hakkındabir disiplin sürecinin bulunmadığı ve fesih işleminin disiplin kurulu kararı olmaksızın yapıldığıanlaşılmaktadır. Disiplin kurulu kararının alınmamış olması şekli eksiklik niteliğinde olup, feshin haklınedenle yapılmış sayılmasına engel teşkil etmekteyse de, geçerli nedenle yapıldığının kabulüne engeldeğildir. Bu sebeple işverence disiplin kurulu kararı alınmadan yapılan feshin haklı olmasa da geçerlinedene dayandığının kabulü gerektiğinden, davacının kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınmasıgerekli iken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olanan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 19/09/2019 tarihinde oybirliği ile kararverildi.