İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

PTT PASAPORTLARIN GEÇ TESLİMİNDEN DOLAYI OLUŞAN ZARARI GİDERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

31.12.2019 2460

Y.11.H.D.2016/5642 E.2017/4704 K.25/09/2017 Tarih

ÖZET : Pasaportların geç tesliminden dolayı oluşan zararı PTT karşılamakla yükümlüdür.

DAVA VE KARAR : Taraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 17/11/2015 tarih ve 2013/363-2015/681 sayılı kararın Yargıtay tarafından incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili; müvekkillerinin ABD’ye gitmek üzere toplamda 6.600 TL bedelle 4 adet uçak bileti aldığını, aile fertleri için çıkartılan pasaportlardan ... ve ... adına olanların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle uçak biletlerinin iptal edildiğini ve 6.600 TL maddi zarara uğradığını, davalının görevlilerinin ihmali neticesinde mağdur olduklarını, mağduriyetlerinin giderilmesi için davalıya başvuruda bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını, yaşanan olumsuzluklar ve stres nedeniyle müvekkillerinin derin üzüntü ve sıkıntı yaşadığını beyanla, 6.600 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; müvekkili eylemi ile davacıların zararı arasında illiyet bağının bulunmadığını, dava konusu olayda davacıların kusurlu olduğunu, davacıların tedbirli ve özenli davranmadığını, ayrıca talep edilen tazminatın fahiş olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafın ABD'ye gitmek amacıyla 6.600 TL tutarında bilet ücreti ödediği ancak pasaportların gecikmesi nedeniyle biletleri iptal ettirmek zorunda kaldığı ve 6.000 TL'lik bilet ücretinin iade edilmediği, davacılar ..., eşi ... ve reşit olmayan çocukları ... ile... 'i beraberinde yurt dışına götürmek üzere seyahat planlaması yaptığı, aile fertlerinden bir kısmının pasaportlarının gelmemesi durumunda diğerlerinin de planlarını iptal etmesinin normal olduğu, davalı PTT müdürlüğünde çalışan memur ... hakkında yapılan disiplin soruşturması evrakında geç teslim nedeniyle davalı tarafı mağdur edildiğinin belirtildiği, belirsiz süreçte davacıların mecburen uçak biletlerini iptal ettirdiği gerekçesiyle maddi tazminat talebinin 6.000 TL bakımından kabulüne, davacılardan ... özellikle burs ve sağlık problemleri nedeniyle ABD'ye gitmek istediği, davacı tarafın ailece hazırlıklarını yaptığı, yaşanılan olay nedeniyle bütün planlarını iptal ettirmek zorunda kaldığı, davacı ...'in bursunun yandığı gerekçesiyle manevi tazminatın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacıların dava konusu gönderinin alıcısı konumunda olmalarına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA aşağıda yazılı bakiye 537,26 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu