İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

SATIN ALINAN TELEFONUN ARIZALANMASI SEBEBİYLE VERİLEN MİSLİ TELEFONDAN DA YARARLANAMAYAN TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNEREK BEDELİN İADESİNİ TALEP ETME HAKKI VARDIR.

15.02.2021 1826

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/29257

Karar Numarası: 2019/6087

Karar Tarihi: 13.05.2019

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 09/03/2013 tarihinde a telekominasyon bayi olan davalı bbbb A.Ş.'den taksitle fullpaket ile ıphone 5 (16 GB) satın aldığını, taksitlerin hat faturasına yansıtıldığını, telefonda arıza çıktığı için ithalatçı ve distribütör olan davalı ... (...) A.Ş. 'ye servis için götürdüğünü, yeni telefon verdiklerini, ancak yeni telefonun da arızalandığını, bu şekilde 1 ay içinde 4 sefer telefonunun yenilendiğini ancak her seferinde telefonlarda bir arıza çıktığını, kendisine verilen telefonların yeni olmadığını swap telefon verdiklerini, en son 11/06/2013 tarihinde telefonu servise bıraktığını ve telefonun hala serviste olduğunu, tüketici hakem heyetine başvurduğunu, 11/06/2013 tarihinde sözleşmenin feshine o ana kadar ödenen 210,00 TL nin iadesine karar verildiğini ancak kararın uygulanmadığını ileri sürerek sözleşmenin iptaline, karar tarihine kadar ödenmiş olan bedellerin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... (...) A.Ş. Ve ... (...) A.Ş. sözleşmenin tarafı olmadıklarını ileri sürerek davanın reddini istemiş, davalı ... (...) A.Ş. davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, satım konusu maldaki ayıp nedeniyle sözleşmeden dönme ve bedelin iadesi talebine ilişkin olup, mahkemece, cihazın son durumu itibariyle çalışır vaziyette olması açık veya gizli ayıp bulunmaması sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, sözleşmenin 09/03/2013 tarihinde imzalandığı, davacının 25/03/2013, 30/03/2013, 08/04/2013, tarihlerinde servise başvurduğu her seferinde arızalı cihazın yenisiyle değiştirildiği, en son verilen cihaz için de 19/04/2013 tarihinde başvuruda bulunduğu ve teknik servis kayıt fişi düzenlendiği, 11/06/2013 tarihli hakem heyeti kararında telefonun 4 kez değiştirildiği ve son alınan cihazın da 19/04/2013 tarihinde servise bırakıldığı gerekçesiyle 4077 sy. Kanunun 4.m ve Garanti belgesinin 13. maddesi ile Yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden davacının şikayetinin kabul edildiği sabittir.

4077 sayılı Kanunun garanti belgesine ilişkin m.13/2 hükmüne göre tüketici, onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 4077 sy. Kanunun 13 ve 30. Maddelerine dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan ... Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6.maddesinde malın azami tamir süresi 30 gün olarak belirlenmiştir.

Davacı, satın aldığı mobil telefonun arızalanması sebebiyle 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun m.4/2 hükmüne göre malın ücretsiz onarılmasını talep etmiş, onarım yerine satım konusu cins malın misli ile değişimi yoluna gidilmişse de, yerine ikame edilen telefonun da arızalandığı bu şekilde 1 ay içinde 3 sefer misli ile değişim yapıldığı halde tüketiciye ayıpsız mislinin teslim edilemediği ve nihayetinde son verilen telefonun da iki aydan fazla süre boyunca serviste kaldığı açık olduğuna göre tüketicinin maldan yararlanamamanın süreklilik arz ettiğinin dolayısıyla alıcının sözleşmeden dönerek bedelin iadesini talep etme hakkını kullanabileceğinin kabulü gerekir.

Şu halde mahkemece, azami tamir süresinin geçirilmesi ve maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi sebebiyle davalı ... Hiz. A.Ş. ve ... Teknoloji Ürünleri Tic. A.Ş. hakkında davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:1. Bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu