CUMA NAMAZINA GİDİYORUM DİYE İŞTEN İZİN ALIP KAHVEYE GİDEN İŞÇİNİN BU DAVRANIŞI İŞVEREN AÇISINDAN GEÇERLİ FESİH SEBEBİ OLUŞTURABİLİR

19.02.2021 932

YARGITAY-

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/8250

Karar Numarası: 2014/22224

Karar Tarihi: 30.06.2014

Özeti: İnceleme konusu uyuşmazlıkta, davacı işçinin, işveren tarafından Cuma namazına gitmek isteyen işçiler için tahsis edilen servis ile işverene Cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gittiği sabit olup, davacının bu eylemlerinin iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı, taraflar arasında güven ilişkisinin sarsıldığı bu durumda iş ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyeceği ve işveren feshinin bu nedenle geçerli olduğu gözetilmeden hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş akdinin haklı ya da geçerli bir neden olmadan feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının daha önce dikkatsiz ve özensiz çalışması nedeniyle işvereni zarara uğrattığını ancak işveren tarafından yalnızca ihtar verilmekle yetinildiğini, fesih tarihinde ise davacının cuma namazına gideceğini belirterek bu amaçla işçilere tahsis edilen servisle işyerinden ayrıldığını, ancak cuma namazına gitmeyip bu vakti kahvede geçirmiş olduğu ve dönüşte namazdan dönen işçilerle birlikte servisle işyerine döndüğünü, bu durumun tanıklarla tutanak altına alınmış olduğunu, bu saatlerde işyerinin çalışmaya devam ettiğini, davacının cuma namazına gideceğini belirterek işi bırakıp gitmesi ancak cuma namazına gitmek yerine kahvede vakit geçirmesinin doğruluk ve bağlılağa uymayan bir davranış olduğunu, işverenin güveninin kötüye kullanıldığını, savunması istenerek savunmasının alındığını, davacının iş akdinin haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, feshe neden olan davranışın işveren nezdinde davacı işçi ile çalışma ilişkisini temelden çökerttiğinden sözedilmesinin mümkün olmadığı, en fazla işçinin uyarılması sonucunu doğurması gereken davranışın haklı fesih gerekçesi yapılmasının samimi bulunmadığı, hukuken geçerli bir fesihten söz etmenin mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin, işveren tarafından Cuma namazına gitmek isteyen işçiler için tahsis edilen servis ile işverene Cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gittiği sabit olup, davacının bu eylemlerinin iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı, taraflar arasında güven ilişkisinin sarsıldığı bu durumda iş ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyeceği ve işveren feshinin bu nedenle geçerli olduğu gözetilmeden hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı ( 226.80 ) TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 30.06.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu


 

İletişim

ES HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Medya

E-Bülten


BBC Röportajı