İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İŞÇİNİN İŞYERİNDEKİ DİĞER İŞÇİLER HAKKINDA DEDİKODU ÇIKARARAK İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA SEBEP OLMASI SATAŞMA MAHİYETİNDE OLUP HAKLI FESİH SEBEBİDİR.

04.05.2023 662

22. Hukuk Dairesi 2015/7794 E. , 2015/11301 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshingeçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, iş yerinde davadışı bir bayan çalışan hakkında diğer çalışanlara gayri ahlaki beyanlarda veithamlarda bulunduğu duyumunun alındığını, bunun üzerine olayın soruşturulması esnasında davacının27.03.2014 tarihli savunmasında da tüm olayı kabullendiğini belirterek haksız davanın reddine kararverilmesini talep etmiştir.
Mahkemece işyerinde genel olarak bir dedikodu ortamının mevcut olduğu, dedikoduyu bizzat davacınınçıkardığı hususunun anlaşılamadığı gibi feshin son çare olduğu düşünüldüğünde davacının iş sözleşmesininfeshi uygulamasının haksız olduğu gerekçeleriyle, davanın kabulüne, davalı işverence yapılan feshingeçersizliğine, davacının işe iadesinekarar verilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallersıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğuaçıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (d) alt bendinde, işçinin işverene yahut onun ailesiüyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması işverene haklı fesih imkanı verdiği ifadeedilmiştir. Görüldüğü üzere kanundaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcunaaykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır. Sataşma, sadakat borcunaaykırılığın özel bir hali olarak kabul edilmektedir. Sataşma söz veya fiili tecavüz anlamına gelen birharekettir.
Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta iş yerinde çalışan iki işçi arasında ilişki olduğu ve bu kişilerinişyerinde kasa ofisi bölümünde uygunsuz bir halde görüldükleri hususunda dedikodu yayıldığı, davacınınvazifesi olmamasına rağmen güvenlik görevlisiden kasa ofisini gösteren kamera kayıtlarına bakılarakdurumun tespitini harici olarak istediği, davalı işverenlikçe yapılan soruçturmada, davacının yazılı olarakverdiği savunmasından tanık ...'in beyanından ve dosyadaki diğer bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.Hakkında dedikodu çıkarılan işçilerden biri evli olup, sözkonusu dedikodunun kaynağının davacı olduğutanık beyanları ve dosyada mevcut ayrıntılı ve tutarlı yazılı ifadelerle sabittir. Davacının söz konusudavranışı diğer iki çalışana yönelik
sataşma mahiyetindedir. Bu durumda işverence yapılan fesih haklı sayılmalıdır. Mahkemece davanın reddigerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyleortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Davanın REDDİNE,
3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 200,00 TLyargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarakdavalıya verilmesine,
6-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 24.03.2015 tarihinde oyçokluğuile karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ
Somut olayda, davacıya isnat edilen ve fesih konusu yapılan eylemlerin “sataşma” olarak nitelendirilmesi isabetli olmadığı gibi, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen, 4857 sayılı İş Yasasının 25inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi de yerinde değildir.
Davacının belirtilen tutum ve davranışlarının, işveren açısından ancak geçerli fesih nedeni oluşturabileceği kanaatiyle, çoğunluğun feshin haklılığı yönündeki görüşüne katılmamaktayım. 24.03.2015