İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İBRA KARARI DİREKT OLARAK YÖNETİCİYİ SORUMLULUKTAN KURTARMAZ

25.07.2022 1817

YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/10204
Karar Numarası: 2016/10114
Karar Tarihi: 27.06.2016
KAT MALİKLERİ GENEL KURULU KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ ―
Yöneticinin Kat MaliklerineKarşı Aynen Bir Vekil Gibi Sorumlu Olup, Kat Maliklerine Hesap Vermekle Yükümlü Olduğu - YöneticininKat Malikleri Kurulunca İbra Edilmiş Olmasının Onu, Yöneticilik Yaptığı Dönemde Usulsüz YaptığıHarcamalar ve Zimmetine Geçirdiği Paralar Nedeniyle Kat Maliklerine Verdiği Zararlardan DolayıSorumluluktan Kurtarmayacağı
APARTMAN YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ―
Yöneticinin Kat Maliklerine KarşıAynen Bir Vekil Gibi Sorumlu Olup, Kat Maliklerine Hesap Vermekle Yükümlü Olduğu - Yöneticinin KatMalikleri Kurulunca İbra Edilmiş Olmasının Onu, Yöneticilik Yaptığı Dönemde Usulsüz Yaptığı Harcamalarve Zimmetine Geçirdiği Paralar Nedeniyle Kat Maliklerine Verdiği Zararlardan Dolayı SorumluluktanKurtarmayacağı
Özeti: Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemdeusulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardandolayı sorumluluktan kurtarmaz. Yöneticinin sorumluluğunu gerektiren bir hususun ortaya çıkmasıhalinde kat malikleri ya da yeni yönetim tarafından açılabilecek bir davada inceleme konusu yapılacak birkonuda bilirkişi raporu alınıp yönetimin zimmetinde para bulundurduğu gerekçesi ile hukuki bir sonuçdoğurmayan yöneticinin ibrasına ilişkin kararın iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Dava dilekçesinde, 07.01.2012 tarihli kat malikleri genel kurulu kararlarının iptali istenilmiştir. Mahkemecedavanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili dilekçesinde, 07.01.2012 günü yapılan olağan kat malikleri kurulu toplantısında alınankararların iptalini istemiş; mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu toplantı çağrısı, toplantı ve karar yetersayısı, gündem maddelerinin görüşülmesi, oylama ve vekaleten katılımlarda itiraz şerhlerinde ve alınan huzurhakkı ücretlerinde yönetim planı ve yasaya aykırı bir durumun olmadığı ancak yönetim ve denetim kurul ibrası içinmali müşavir bilirkişi aracılığı ile yaptırılan incelemede; 2010 yılı için noter tastikli gelir -gider kaydına ilişkinişletme defterinin olmadığı, 2011 yılı için noter onaylı işletme defteri varsa da gelir sayfalarının bozuk düzensiz vebazılarının boş olup 2011 yılı gelir tespitinin yapılamadığı, 2011 yılı 31.12.2011 tarihi itibarı ile gelirler arasındayeni yönetime devredilmesi gereken kasa mevcudunun 866,81 TL eksik gösterilmesi nedeniyle bu miktarın ibraedilen eski yönetici üzerinde bırakılması nedeniyle yönetim ve denetimin ibrasına yönelik kararın iptaliningerekeceğinden davanın bu yönden kabulüne ve ibraya ilişkin kararın iptaline karar verilmiştir.
Kat Mülkiyeti Yasasının 38 maddesine göre yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup,aynı yasanın 39. maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz. Buna göre mahkemeceyöneticinin sorumluluğunu gerektiren bir hususun ortaya çıkması halinde kat malikleri ya da yeni yönetimtarafından açılabilecek bir davada inceleme konusu yapılacak bir konuda bilirkişi raporu alınıp yönetiminzimmetinde para bulundurduğu gerekçesi ile yukarıdaki açıklamalarda gözardı edilerek hukuki bir sonuçdoğurmayan yöneticinin ibrasına ilişkin kararın iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, işbu kararın tebliğindenitibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.