İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ YAPILMASINI ENGELLEMEYECEĞİ

12.07.2018 27852

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/7095

 Karar Numarası: 2017/446

 Karar Tarihi: 17.01.2017

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi Başlatıldığı - Tedbir Kararına Dayanılarak Satışın Durdurulması Yönündeki Başvurunun İcra Mahkemesince Kabul Edildiği - İhtiyati Tedbir KararıMahiyeti İtibariyle Sadece Borçlunun Rızai Temlik ve Tasarruflarını Önleyici Nitelikte Olup, Söz Konusu Kararın Cebri Satışı Engelleyen Herhangi Bir Hüküm İçermediği - Mahkemece, İhtiyati Tedbir Kararının Mahcuz Taşınırların Cebri İcra Yoluyla Satışını Engellemeyeceği Hususu Nazara Alınarak Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği

 Özeti: İhtiyati tedbir kararı mahiyeti itibariyle sadece borçlunun rızai temlik ve tasarruflarını önleyici nitelikte olup, söz konusu kararın cebri satışı engelleyen herhangi bir hüküm içermediği açıktır. O halde, mahkemece, ihtiyati tedbir kararının mahcuz taşınırların cebri İcra yoluyla satışını engellemeyeceği hususu nazara alınarak şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Elif Güney tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu …. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, adı geçen borçluya ait bir kısım menkuller haczedildikten sonra, alacaklının talebi doğrultusunda, icra müdürlüğünce 03.12.2015 tarihinde anılan mahcuz malların satışına karar verildiği, bilahare, borçlu şirketçe, Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan iflasın ertelenmesi davasında verilen 25.03.2014 tarihli tedbir kararına dayanılarak satışın durdurulması yönündeki başvurunun icra mahkemesince kabul edildiği ve sözü edilen satışın durdurulmasına karar verildiği görülmektedir.

Borçlu şirketin, istemine dayanak yaptığı Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/118 Esas ve 25.03.2014 tarihli tedbir kararı ile "... davacı şirketlere ait malvarlığının korunmasına yönelik olarak İİK’nun 179/a maddesi gereğince gayrimenkul ve araçların devrinin önlenmesine, muhafaza altına alınan malların hacizler baki kalmak şartıyla şirket yetkilisine teslimine ...” karar verildiği anlaşılmaktadır.

 Bu durumda, İhtiyati tedbir kararı mahiyeti itibariyle sadece borçlunun rızai temlik ve tasarruflarını önleyici nitelikte olup, söz konusu kararın cebri satışı engelleyen herhangi bir hüküm içermediği açıktır. O halde, mahkemece, ihtiyati tedbir kararının mahcuz taşınırların cebri İcra yoluyla satışını engellemeyeceği hususu nazara alınarak şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, şikayet dilekçesinde, satışın durdurulmasını talep eden borçlu …. Madencilik Enerji Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak gösterilmiş ise de, şikayete konu icra takibinin borçlusu ……. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. olup, iflasın ertelenmesi davasındaki tedbir kararı da adı geçen borçlu hakkında verilmiştir. Ayrıca, şikayet dilekçesi ekindeki vekaletname, borçlu ….. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verildiği gibi, şikayet dilekçesi içeriğinde borçlu adına talepte bulunulduğu ve şikayete konu icra dosya numarasının da yazılı olduğu görülmektedir. Bu itibarla, şikayet dilekçesinde borçlu şirketin ….. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yerine, ….. Madencilik Enerji Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak belirtilmiş olması maddi hataya müstenit olup mahallinde her zaman düzeltilebileceği dikkate alınarak, anılan husus bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alman harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi..