İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İLKE OLARAK HER TÜRLÜ ALACAK DEVREDİLEBİLİR. GELECEKTEKİ HAKLARIN VE HATTA DEVİR SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI ANDA MEVCUT OLMAYAN HAKLARIN DA DEVREDİLMESİ MÜMKÜNDÜR. BU KAPSAMDA, BİR TAŞINMAZ ÜZERİNDE ELDE EDİLMİŞ OLAN TAHSİS HAKKININ DA DEVREDİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

28.04.2023 570

7. Hukuk Dairesi 2022/3921 E. , 2022/4990 K.
"İçtihat Metni"
7. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28.11.2016 tarihinde verilen dilekçeyle harici sözleşmeye dayalıtapu iptali ve tescil, ikinci kademede alacak talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; tapu iptali vetescil talebinin reddine, alacak talebinin kısmen kabulüne dair verilen 04.07.2019 tarihli hükmün istinafyoluyla incelenmesi taraf vekilleri tarafından talep edilmiştir. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. HukukDairesince davacı vekilinin istinaf talebinin esastan reddine, davalı vekilinin istinaf talebinin kabulüne, ilkderece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasına dair verilen kararın davacı vekilitarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine duruşma talebi davanın değeri nedeniyle reddedilereksüresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içeriğindeki tümkağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, dava konusu ... ada 1 parsel, 15. Blok, 4. Kat, 10 numaralı bağımsız bölümün satışıkonusunda davalıyla 27.09.2005 tarihinde sözleşme imzaladıklarını, satış bedelini ödediğini, sözleşmeesnasında tapu kaydı davalı adına olmadığından tapuda devir yapılamadığını ancak zilyetliğin davacıyadevredildiğini, davalının Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/94 Esas sayılı dava dosyasının tümduruşmalarında dava konusu taşınmazı davacıya sattığını ve parasını aldığını imzalı beyanı ile mahkemehuzurunda kabul ve ikrar ettiğini belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla dava konusutaşınmazın davalı adına bulunan tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, olmadığı taktirde davacınıntaşınmaz satış bedeli olarak davalıya ödediği paranın bugünkü değerinin hesaplanarak tazminat olarakdavalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde dava konusu taşınmazın davalıya ait olduğunu, anılan sözleşme uyarıncataşınmazı davacıya sattığını ancak davacının ödemeyi taahhüt ettiği bedeli ödemediği için satış işleminingerçekleşmediğini, davacının ödediği parayı taşınmazı kullanım bedeli olarak nitelendirip taşınmazı teslimedeceğini beyan ettiği halde teslim de etmediğini, bir süre başkalarına da kiraya verdiğini belirterekdavanın reddini savunmuştur.
İlk derece mahkemesinin 2016/705 Esas, 2018/138 Karar sayılı ilamı ile tapu iptali ve tescil istemininreddine, ödenen 13.000,00 TL'nin 5.000,00 TL’sinin dava tarihinden geri kalan 8.000,00 TL’sinin ıslahtarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.Davacı vekilinin istinaf talebi üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 2018/598 Esas,2018/615 Karar sayılı ilamı ile "... Satış bedeli olarak verilen paranın ifanın imkansız hale geldiği tarihtekialım gücüne uyarlanmak sureti ile belirlenmesi gerektiği..." gerekçesi ile mahkeme kararınınkaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
İlk derece mahkemesinin 2018/556 Esas, 2019/306 Karar sayılı ilamıyla davanın kısmen kabul kısmenreddine, 80.865,50 TL'nin ıslah tarihi olan 02/02/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birliktedavalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talep ile koşulları oluşmayan tapu iptali ve tesciltalebinin reddine karar verilmiştir.
Taraf vekillerinin istinafı üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince davacı vekilinin istinafbaşvurusunun esastan reddine, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemekararının kaldırılmasına, yerine a) Davacının tapu iptali ve tescil davasının reddine,
b) Davacı tarafından terditli olarak açılan tazminat davasının kısmen kabul, kısmen reddine, buna göre;45.089,89 TL tazminatın dava tarihi olan 28/11/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birliktedavalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine dair hüküm kurulmasına kararverilmiştir.
Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.
Bir başkasının ayni hakkına dayanmak suretiyle, kişinin eşya üzerindeki egemenliğini sağlayan ve bunedenle sadece taraf olan muhataplara karşı tesis edilebilen haklara şahsi haklar adı verilir.
Dava konusu yer davalıya 28.09.1999 tarihli 24940 yevmiye numaralı noter kurasıyla tahsis edilmiştir.Tahsis ile davalı dava konusu taşınmazda şahsi hakka sahip olmuştur.
Tahsis işlemiyle oluşan şahsi hakkın devrinde, devredilen alacak hakkıdır. İlke olarak her türlü alacakdevredilebilir. Devrin konusu alacak, olağan bir alacak olabileceği gibi şarta veya süreye bağlı, çekişmeli yada gelecekteki bir hak da olabilir. Gelecekteki alacakların ve hatta devir sözleşmesinin yapıldığı anda henüz
14.04.2023 10:31 about:blank
about:blank 2/2
mevcut olamayan alacakların da devri mümkündür.
Davalı akdedilen 27.09.2005 tarihli sözleşme ile davacıya tahsisten kaynaklanan şahsi hakkını temliketmiştir. Temlik tarihinde dava konusu taşınmaz Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. Dava konusu taşınmazdavalı adına 14.03.2012 tarihli, 4344 yevmiye numaralı işlem ile 7269 sayılı Yasa gereğince tahsis işlemiaçıklamasıyla tescil edilmiştir. Dava konusu taşınmaz temlik tarihinde davalı adına kayıtlı olmadığı vedavacıya resmi olarak devredilemediğinden taraflar arasındaki 27.05.2009 tarihli sözleşme geçerlidir.Davalı her ne kadar bedelin eksik ödendiğini savunmuşsa da, sözleşmede dava konusu taşınmazın bedeliolan 13.000,00 TL’nin davalıya verildiği yazılı olduğundan bu bedelin alınmadığı davalı tarafından yazılıolarak ispatlanması gerekir. Davalı tarafından eksik ödemeye ilişkin dosyaya yazılı bir belge ibrazedilememiştir.
O halde mahkemece, davalının tahsis ile oluşan şahsi hakkını davacıya temlik ettiğinin kabulüyle davakonusu taşınmaz hakkında tapu iptali ve tescil hükmü kurulması gerekirken yazılı gerekçeyle tapu iptali vetescil davasının reddedilerek ikinci kademedeki alacak isteminin kısmen kabulüne karar verilmesi doğrugörülmemiş, hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve HMK 371. maddesi uyarınca Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi kararının BOZULMASINA, HMK 373/2. maddesi gereğince dosyanın Adana Bölge AdliyeMahkemesi 1. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 08.09.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.