İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

BOŞANMA DAVASINDA EVLİLİK BİRLİĞİ KURULMADAN ÖNCEKİ NEDENLERE DAYANILAMAZ

25.07.2022 2378

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2020/6157
Karar Numarası: 2021/371
Karar Tarihi: 20.01.2021
BOŞANMA DAVASI AÇAN ERKEĞİN EVLİLİK BİRLİĞİ KURULMADAN ÖNCEKİ NEDENLEREDAYANAMAYACAĞI ―
Önemli Bir Nitelikte Yanılarak Evlenen Kişinin Evlenmenin Nispi Butlan İle İptalini İsteyebileceği - Tarafların Sadakat Yükümlülüğünün Evlilik Birliğinin Kurulmasıyla Başlayacağı - KadınınEvlilik Öncesi Cinsel İlişki Yaşamış Olmasının Boşanma Davasında Kadın İçin Kusur Oluşturmayacağı -Koşulları Var İse Evliliğin Nispi Butlan İle İptali Davasına Konu Olabileceği - Evlilik Birliği KurulmadanÖnceki Nedenlere Dayanılarak Boşanma Davası Açılamayacağı - Evlilik Birliği Kurulduktan SonraKadından Kaynaklanan Başkaca Bir Kusurlu Davranışın da İspatlanamadığı - Erkeğin Boşanma DavasınınReddi Gerektiği - Boşanmaya Karar Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu
Özeti: Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacakderecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenen kişi evlenmenin nispi butlan ile iptalini isteyebilir. İptaldavası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihtenbaşlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Tarafların sadakatyükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar. Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamışolması boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz, ancak koşulları var ise evliliğin nispi butlan ile iptali davasına konu olabilir. Evlilik birliği kurulmadan önceki nedenlere dayanılarak boşanmadavası açılamaz. Evlilik birliği kurulduktan sonra kadından kaynaklanan başkaca bir kusurlu davranış daispatlanamamıştır. Bu durumda davacı erkeğin boşanma davasının reddi gerekirken, kanun hükümlerininyorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayıgerektirmektedir.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen,yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli birnitelikte yanılarak evlenen kişi (TMK m. 149/2) evlenmenin nispi butlan ile iptalini isteyebilir. İptal davası açmahakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâldeevlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer (TMK m. 152). Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğininkurulmasıyla başlar (TMK m. 185). Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (başka bir erkektenhamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz,ancak koşulları var ise evliliğin nispi butlan ile iptali davasına konu olabilir (TMK m. 149). Evlilik birliği kurulmadanönceki nedenlere dayanılarak boşanma davası açılamaz. Evlilik birliği kurulduktan sonra kadından kaynaklananbaşkaca bir kusurlu davranış da ispatlanamamıştır. Bu durumda davacı erkeğin boşanma davasının reddi gerekirken, kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıolup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, ilk derecemahkemesi kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilkderece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesineoybirliğiyle karar verildi.20.01.2021 (Çrş.)