İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İMZA ÖRNEKLERİNİN DURUŞMADA TARAFLAR HUZURUNDA ALINMASI GEREĞİ

17.08.2018 5821

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/11600
K. 2018/441
T. 7.2.2018
* MENFİ TESPİT ( Davacının Davaya Konu Bonodaki Keşideci İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İddia Etmesi Üzerine Celsede Taraf Vekillerinin Huzuru İle Duruşma Yapıldıktan Sonra Ara Karar İle Davacının Huzurda İmza Örneklerinin Alınmasına Karar Verilmiş İse de Daha Sonra Alınan İmza Örneği Tutanağında Hakim ve Katip İmzası Bulunmakla Birlikte Bunun Duruşmada Tarafların Huzurunda Yapılmadığı Ara Karar İle Duruşmadan Sonra Yapıldığı - Bu Durumun İmza İncelemesi Usulüne Aykırı Olduğu )
* İMZA İTİRAZI ( İmza Örneklerinin Duruşmada Tarafların Huzurunda Yapılmadığı Ara Karar İle Duruşmadan Sonra Yapıldığı - Davacı Asilin İmza İçin İsticvap Edilmek Üzere Duruşmaya Çağırılması Hazır Olan Tarafların Önünde Takip Konusu Bono Aslı Kendisine Gösterilip İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığı Sorulup Kabul Etmezse Huzurda Medarı Tatbik İmza Örnekleri Alınıp Daha Sonra Tarafların Gösterdiği Yerlerden Getirtilen Diğer Medarı Tatbik İmza Örnekleri İle Birlikte Grafolojik Rapor Alınması Gereği )
* İMZA ÖRNEKLERİNİN DURUŞMADA TARAFLAR HUZURUNDA ALINMASI GEREĞİ ( Celsede Taraf Vekillerinin Huzuru İle Duruşma Yapıldıktan Sonra Ara Karar İle Davacının Huzurda İmza Örneklerinin Alınmasına Karar Verilmiş İse de Daha Sonra Alınan İmza Örneği Tutanağında Hakim ve Katip İmzası Bulunmakla Birlikte Bunun Duruşmada Tarafların Huzurunda Yapılmadığı Ara Karar İle Duruşmadan Sonra Yapıldığı - Bu Durumun İmza İncelemesi Usulüne Aykırı Olduğu )
* İMZA ÖRNEKLERİNİN ARA KARAR İLE DURUŞMADAN SONRA YAPILMASI ( İmza İncelemesi Usulüne Aykırı Olduğu - Davacı Asilin İmza İçin İsticvap Edilmek Üzere Duruşmaya Çağırılması Hazır Olan Tarafların Önünde Takip Konusu Bono Aslı Kendisine Gösterilip İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığı Sorulup Kabul Etmezse Huzurda Medarı Tatbik İmza Örnekleri Alınıp Daha Sonra Tarafların Gösterdiği Yerlerden Getirtilen Diğer Medarı Tatbik İmza Örnekleri İle Birlikte Grafolojik Rapor Alınacağı )
2004/m.72
ÖZET : Davacının davaya konu bonodaki keşideci imzasının kendisine ait olmadığını iddia etmesi üzerine 23.01.2014 tarihli celsede taraf vekillerinin huzuru ile duruşma yapıldıktan sonra 1 numaralı ara kararı ile davacının huzurda imza örneklerinin alınmasına karar verilmiş ise de daha sonra alınan imza örneği tutanağında hakim ve katip imzası bulunmakla birlikte bunun duruşmada tarafların huzurunda yapılmadığı, ara karar ile duruşmadan sonra yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durum imza incelemesi usulüne aykırı olduğu gibi alınan rapora yönelik olarak davalı itirazına konu olmuştur. Usule aykırı tahkikata dayalı karar verilemez. Mahkemece yapılacak iş davacı asilin imza için isticvap edilmek üzere duruşmaya çağırmak, hazır olan tarafların önünde takip konusu bono aslı kendisine gösterilip imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulup kabul etmezse huzurda medarı tatbik imza örnekleri alınıp daha sonra tarafların gösterdiği yerlerden getirtilen diğer medarı tatbik imza örnekleri ile birlikte grafolojik rapor alınmaktan ibarettir.
DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalının davacı hakkında kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlattığını, ancak takibe konu bonodaki imzanın davacıya ait olmadığını ileri sürerek davacının borçlu bulunmadığının tespitini talep ve dava etmiş, daha sonra davacı tarafından icra korkusu altında ödendiğini belirterek, istirdata dönüştüğünü beyan etmiştir.
Davalı vekili, davalının davacıya hayvan sattığını, buna istinaden davaya konu senedin davacı tarafından imzalanarak davalıya verildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece toplanan delillere göre; davaya konu bonoda yer alan keşideci imzasının davacıya ait olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla davacının bonoya dair sorumluluğunun bulunmadığı,takip aşamasında tahsilat yapılmış olması sebebiyle davanın istirdat davasına dönüştüğü, bunun yanında tarafların birbirlerinden talep ettikleri tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle 43.000,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Davacının davaya konu bonodaki keşideci imzasının kendisine ait olmadığını iddia etmesi üzerine 23.01.2014 tarihli celsede taraf vekillerinin huzuru ile duruşma yapıldıktan sonra 1 numaralı ara kararı ile davacının huzurda imza örneklerinin alınmasına karar verilmiş ise de daha sonra alınan imza örneği tutanağında hakim ve katip imzası bulunmakla birlikte bunun duruşmada tarafların huzurunda yapılmadığı, ara karar ile duruşmadan sonra yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durum imza incelemesi usulüne aykırı olduğu gibi alınan rapora yönelik olarak davalı itirazına konu olmuştur. Usule aykırı tahkikata dayalı karar verilemez. Mahkemece yapılacak iş davacı asilin imza için isticvap edilmek üzere duruşmaya çağırmak, hazır olan tarafların önünde takip konusu bono aslı kendisine gösterilip imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulup kabul etmezse huzurda medarı tatbik imza örnekleri alınıp daha sonra tarafların gösterdiği yerlerden getirtilen diğer medarı tatbik imza örnekleri ile birlikte grafolojik rapor alınmaktan ibarettir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazları ile davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istenmesi halinde taraflara iadesine, 07.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.