İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

DÜĞÜN TÖRENLERİ ÖRF VE ADETLER GEREĞİNCE YAPILAN TÖRENLER OLUP, TİCARİGAYE İLE YAPILMAMAKTADIR.

20.05.2022 1467

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/5438

Karar Numarası: 2015/565

Karar Tarihi: 21.01.2015

Mahallimahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı maddi- manevitazminat ve kiraalacağı davalarına dair karar, davalı-karşı davacılar N.. N.. ve E.. Ş.. tarafından süresiiçinde temyiz edilmişolmakla, dosyadakibütün kağıtlar okunup gereğigörüşülüp düşünüldü.

Asıl dava, düğün salonu kiralama sözleşmesinden kaynaklanan edimlerin sözleşmeye uygun yerinegetirilmediğinden bahisle kiracı tarafından açılan maddive manevitazminat, Karşı dava ise kira bedelininödenmemesinedeniyle kira alacağı ile maddive manevitazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, asıl davanınkısmen kabulü ile 10.035,00 TL maddive her bir davacı için ayrı ayrı olmak üzere 10.000,00 TL manevitazminata, karşı dava yönünden 1400,00 TL kira alacağının tahsiline karşı davacıların maddive manevitazminattaleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı-karşı davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Asıl davada, davacılar vekilidava dilekçesinde, müvekkillerinin 22.05.2010 tarihiakşamında yapılacak düğüntöreniiçin davalılara ait düğün salonunu kiraladıklarını, düğün başladıktan kısa bir süre sonra elektriklerinkesilmesive düğün salonunda bulunması gereken jenaratör sisteminin sağlıklı ve yeterlişekilde çalışmamasınedeniyle, yaşamlarında önemlibir gün olan düğün törenlerinin kötü bir şekilde gerçekleştiğini, düğün için bir çokharcama yaptıklarını ayrıca elektriklerin kesilmesinedeniyle bir kısım davetlilerin takı merasimine katılmadandüğün salonunu terk ettiklerinibu nedenle 12.000 TL civarında takı kayıpları olduğunu, saat 20.00 de başlayan vesaat 24.00'e kadar sürmesiplanlanan düğün merasimine yaşanan aksaklıklar nedeniyle saat 22.30'da sonverdiklerini, sonuç olarak 30.000 TL civarında maddizararlarının olduğunu belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklıtutarak 2000.00 TL maddive her bir davacı için 10.000 TL olmak üzere toplam 20.000 TL manevitazminatındavalılardan tahsiline karar verilmesinitalep etmiş, daha sonra tazminat isteminiıslah ederek 30.000,00 TL madditazminat talebinde bulunmuştur. Davalı-karşı davacı cevap ve karşı dava dilekçesinde; elektriklerin kesilmesindenkısa bir süre sonra jenaratörün devreye girdiğini, düğünün davacı tarafça saat 22.30 da bitirildiğini, kendilerininkusurunun olmadığını asıl davanın reddine karar verilmesini, karşı dava yönünden ise davalıların 1500,00 TLsalon kira bedelinden 1400,00 TL siniödemediğini, ayrıca salonlarını kötülemeleriüzerine beş adet düğünprogramının iptal ediliğini, belirterek 5000,00 TL maddi, 5000,00 TL manevitazminata karar verilmesiniistemiştir.Mahkemece alınan bilirkişiraporu ve tanık beyanları doğrultusunda davalı-karşı davacının edimleriniyerinegetirmede kusurlu olduğunun anlaşıldığından bahisle 10.000 TL'sidavacılara takılabileceğitahmin edilen takıbedelive 35,00 TL tedavigideriolmak üzere 10.035,00 TL madditazminatın ve her bir davacı-karşı davalı için10.000,00 TL olmak üzere 20.000 TL manevitazminatın davalı-karşı davalılardan tahsiline, karşı davada ise,ödenmeyen 1.400,00 TL salon kira bedelinin davacı-karşı davalılardan tahsiline, maddive manevitazminatisteminin reddine karar verilmiştir.

1-) Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasınave takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına ve olayın oluş şekline göre davalı-karşı davacıların kusuruluolduğunun anlaşılmasına göre davalı-karşı davacının karşı davaya yönelik tüm, asıl davaya yönelik temyizitirazlarının ise aşağıdakibendin kapsamı dışında kalanlar yerinde değildir.

2-) Davalı-karşı davacının aleyhlerine verilen madditazminata yönelik temyiz itirazlarına gelince, düğüntörenleriörf ve adetler gereğince yapılan törenler olup, ticarigaye ile yapılmamaktadır. Ayrıca düğün töreninekatılanların takı merasimine iştirak etmesizorunluluk olmadığı gibi, takı takılmasında amaç, evlenen çiftlerinmutluluğunu paylaşmak ve yenievlenen çiftlerikutlamak ve nispeten evlilik hayatlarının başlangıcında destekolmaktır. Davetliler tarafından takılacak takılar, düğüne katılma ücretideğildir. Gönüllülük çerçevesinde takımerasimine katılınır. Tanık beyanlarına ve bilirkişiraporuna göre elektrik kesintisinin düğün başladıktan sonragerçekleştiğive sonrasında takı merasiminin yaşanan zorluklara rağmen gerçekleştiğianlaşılmaktadır. Nitekimbilirkişide raporunda 150 civarında kişinin takı merasimisırasında davacılara takı taktığını belirtmiştir.. Takılacaktakıların düğün törenikarşılığında davetlilerden alınacak bir bedel olmamasına, ayrıca elektriklerinde düğünbaşladıktan sonra kesilmiş olmasına, takı merasiminin de zor şartlara rağmen yapılmış olmasına ve düğüntörenine katılan her ailenin de takı takmasının zorunlu olmamasına göre takı kaybı üzerinden talep edilen madditazminat isteminin reddine karar verilmesigerekirken, düğüne katılan her ikikişinin bir aile olduğu ve her bir

ailenin 100,00 TL takı takacağı varsayımına göre hesaplama yapılarak varsayımına dayalı olarak hesap edilentakı miktarı üzerinden madditazminata hükmedilmesidoğru değildir.

3-Davalı-karşı davacının aleyhine verilen manevitazminat miktarında yönelik temyiz itirazlarına gelince;mahkemece davalının düğün salonu işletmesine rağmen, elektrik kesintisiolabileceğiniöngörmemesive elektrikkesintisihalinde alınması gerekliönlemlerialmaması nedeniile kusurlu olduğunu belirtmiştir. Düğün salonukirasının fotoğraf ve kamera çekimi, Pasta ve içecek ikramı dahil olmak üzere 1.500,00 TL olduğu sözleşmedekararlaştırılmıştır. Düğün salonu bilirkişiraporuna göre 500 kişikapasiteliolup, İstanbul'un ... ilçesindebulunmaktadır. Ayrıca düğün törenin aksaklıklara rağmen devam ettiğive elektriklerin gelmesinimüteakip 22.30da davacılarca aksaklıklar gerekçe gösterilerek sona erdirildiğidavalının eksikte olsa hizmetiyerine getirdiğianlaşılmaktadır.

22.06.1966 tarih ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda etraflıca açıklandığı üzere, manevitazminat nebir ceza ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarara uğrayan kişinin maneviıstırabını bir nebze dindiren, ruhsaltahribatını onaran bir araçtır. Manevitazminatın kapsamını takdir hakkı, kural olarak hakime aittir. Hakim, manevitazminatın tutarını belirlerken, hak ve adalete uygun davranmalı, hukuk biliminden yararlanmalı, toplumun sosyal,ekonomik ve moral yapısını ve özellikle de somut olayın koşullarını gözetmelidir. Takdir edilecek tutar, bir yandanmaneviacıları gidermeli, kamuoyu ve sosyal vicdanda kabul görmeli, diğer yandan ise, zarar gören açısındanzenginleşme aracı olmamalıdır. Bu itibarla, olayın oluş şekli, davalıların eylemlerinin niteliğive tarafların konumlarıdikkate alınarak davacılar için daha makul miktarda manevitazminata hükmedilmesigerekirken yazılı şekildeyüksek bir tazminata karar verilmesidoğru değildir

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda 2 ve 3 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacıların temyiz itirazlarınınkabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın428.maddesiuyarınca asıl davaya ilişkin hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcınıntemyiz edenlere iadesine, 21/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.legalbank.net