İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN YOLCUNUN OTURMASINI BEKLEMEDEN KAPILAR AÇIK VAZİYETTE YOLA DEVAM ETTİĞİ VE YOLCUNUN ARAÇTAN DÜŞEREK VEFAT ETTİĞİ OLAYDA MİNİBÜS ŞOFÖRÜ SANIK HAKKINDA BİLİNÇLİ TAKSİR HÜKÜMLERİ UYGULANMALI VE CEZA BELİRLENİRKEN TAKSİRİN YOĞUNLUĞU GÖZÖNÜNE ALINARAK ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLMELİDİR.

02.10.2023 658

12. Ceza Dairesi 2020/4768 E. , 2023/695 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesiyle değişik5320 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri UsulüKanunu’nun (1412 sayılı Kanun) 305 inci maddesi gereği temyiz edilebilir olduğu, karar tarihindeyürürlükte bulunan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 260 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereğitemyiz edenin hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 1412 sayılı Kanun’un 310 uncu maddesi gereğitemyiz isteğinin süresinde olduğu, aynı Kanun’un 317 nci maddesi gereği temyiz isteğinin reddini gerektirirbir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle, gereği düşünüldü:
I. HUKUKÎ SÜREÇ
1. ... 4. Asliye Ceza Mahkemesinin, 29.09.2015 tarihli ve 2014/626 Esas, 2015/487 Karar sayılı kararı ilesanık hakkında taksirle öldürme suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85 inci maddesinin birincifıkrası, 62 nci maddesi gereğince neticeten 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynıkanunun 51 inci maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiştir.
2. Dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim olunan 28.09.2020 tarihli ve 2016/129729sayılı, sanığa verilen cezanın az olduğu gerekçesiyle hükmün bozulması görüşünü içerir Tebliğname ileDaireye tevdi edilmiştir.
II. TEMYİZ SEBEPLERİ
A- Katılanlar vekilin temyiz istemi;
Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması, sanığa verilen hapis cezasının ertelenmemesi, sanığınehliyetin geri alınması gerektiğine, ilişkindir.
B- Sanık müdafiinin temyiz istemi;
Sanığın kusuru bulunmadığına, beraat etmesi gerektiğine, ilişkindir.
III. OLAY VE OLGULAR
Temyizin kapsamına göre;
Yerel mahkemenin kabulü;
1. Olay günü sanığın yevmiyeli şoför olarak çalıştığı minibüse yolcu olarak ... aldığı, ...'nin yerineoturmasını beklemeden ve kapıyı kapatmadan istikametine göre çıkış eğimli yolda aracı hareket ettirdiği,yolcunun dolmuşun açık olan kapısından düşerek yaralandığı, kaldırıldığı hastanede vefat ettiği olayda;mahkemece sanığın asli kusurlu olduğu kabul ve tespit edilerek uygulama yapılmıştır.
2. Sanık savunmasında aracın kapısını kapattıktan sonra aracı hareket ettirdiğini savunmuş, kapınınaçılmasına ilişkin aşamalarda çelişkili beyanda bulunmuştur.
3. Katılanlar sanıktan şikayetçi olduklarını beyan etmiştir.
4. Olay günü minibüste yolcu olarak bulunan tanık Ayşegül ... "Olay günü maktül araca binmişti. Bende osırada araçtaydım. Ayaktayken para uzattı. Şöförde parayı aldı. Maktül yerine oturmak istediği sırada şöförhareket etti. O sırada maktül dengesini kaybetti. Eli ile tuttuğu yerden eli boşaldı ve bir anda kapı açıktı.Oradan dışarıya düştü ve takla atmaya başladı. 15-20 metre dönerek yerde hareket etti. Bende dolmuşabinmiştim. Bindiğimden hiç kimsenin dengesini kaybederek düştüğünü görmedim. Dolmuş normal kalkışyaptı. Ancak maktül yaşlı olduğu için tutunamadı. Ayrıca dolmuş rampayı çıkıyordu. Maktül bu yüzden detutunamamış olabilir'' demiştir.
5. 19/10/2014 tarihli görgü tespit ve araştırma tutanağında olayın gerçekleştiği yerin Kumbahçe mah.İçmeler Caddesinde faaliyet gösteren ... Polyester önü, ... Otelden Ağanlar Tersanesi istikametine doğru yolun sağ tarafı olduğu, yolun çift yönlü olduğu, genişliğinin 6-7 metre olduğu, yolda yolu ikiye ayıranherhangi bir yol çizgisi ve yol kenarlarında bir işaret levhası bulunmadığı, olay yerinde olay ile alakalıherhangi bir delil bulunmadığı belirtilmiştir.
6. Soruşturma aşamasında düzenlenen bilirkişi raporunda ... plakalı şehir içi ticari minibüs sürücüsü ...' ınkapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi sebebiyle kazada asli kusurlu olduğu, yolcu ...' ninhayatın olağan akışında yerine oturmak üzere yönelirken açık olan kapıdan düştüğü, ancak dengesinikorumak için gerekli olan tertibatın ... içinde var olduğu halde kullanmadığı düşünüldüğünden tali kusurluolduğu rapor edilmiştir.
7. ... Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda ...'nin yapılan, dış muayene, otopsi bulguları veKimyasal Tahliller İhtisas Dairesi ve histopatoloji raporu dikkate alındığında, kişinin ölümünün künt kafa vegenel vücut travmasına bağlı, kafatası kemik kırıkları, beyin doku laserasyonu, karaciğerde sentrilobülernekroz etkisiyle meydana gelmiş olduğu rapor edilmiştir.
8. Sanığın adli sicil kaydının dosyada olduğu görülmüştür.
IV. GEREKÇE
Yapılan inceleme neticesinde yerel mahkemenin oluş ve kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığıgörülmüştür.
A. Katılanlar vekilinin temyiz istemi;
1. Hapis cezasının ertelenmemesi gerektiği yönünden;
5237 sayılı Kanun'un 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasınamahkum edilen kişinin cezasının ertelenebileceği düzenlenmiş olup; sanık hakkında hükmedilen sonuç cezaolan iki yılın altında kaldığından hükümde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamıştır.
2. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmaması ve ehliyetinin geri alınması gerektiği yönünden;
5237 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 62 nci maddesinin uygulanmasının hakimintakdirinde olduğu, mahkemece gerekçeli kararda ehliyetin geri alınmama ve takdiri indirim uygulanmagerekçesinin gösterildiği anlaşılmakla hükümde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamıştır.
B. Sanık müdafiinin temyiz istemi;
Sanığın kusuru bulunmadığı, beraat etmesi gerektiği yönünden;
Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunun oluş ve dosya kapsamının birbiri ile uyumlu olduğu,kusur durumunu kesin bir şekilde tespit ettiği, bu itibarla suçu sabit olan sanığın cezalandırılmasındahukuka aykırılık bulunmamıştır.
C. Diğer Temyiz sebepleri bakımından;
1. Hafif yokuş yukarı yolda, kapıları açık vaziyette, yolcunun yerine oturmasını beklemeden seyreden sanıkhakkında bilinçli taksir hükümleri uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
2. 5237 sayılı Kanun'un 61 inci maddesinde yer verilen, suçun işleniş biçimi, sanığın taksirinin yoğunluğu,meydana gelen zararın ağırlığı gibi ölçütler ile aynı Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına belirtilencezada orantılılık ilkesi dikkate alınarak asli kusurlu olarak ölüme sebebiyet veren sanık hakkında altsınırdan makul oranda uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırı bulunmuştur.
V. KARAR
Gerekçe bölümünde C numaralı bentte açıklanan nedenlerle ... 4. Asliye Ceza Mahkemesinin, 29.09.2015tarihli ve 2014/626 Esas, 2015/487 Karar sayılı kararına yönelik sanık müdafii ile katılanlar vekilinintemyiz isteği yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 sayılı Kanun’un 321 inci maddesi gereği, Tebliğnameyeuygun olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA,
Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
07.03.2023 tarihinde karar verildi.