İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

KİRALANANIN DEVREDİLMESİ HALİNDE, YENİ MALİKİN KİRACIDAN KİRA BEDELLERİNİ TALEP ETMESİ DURUMUNDA İZLENECEK YOL

30.07.2018 13263

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

 Esas Numarası: 2015/8141

 Karar Numarası: 2015/10757

Karar Tarihi: 07.12.2015

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istemli olarak başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlu tarafından yasal sürede itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 890,24 TL üzerinden itirazın kaldırılmasına ve kiralanandan tahliyesine karar verilmesi üzerine karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı vekili yeni malik sıfatıyla davalı hakkında 26.12.2014 tarihinde başlattığı haciz ve tahliye istekli icra takibinde 2014 yılı Haziran-Temmuz- Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarının aylık 890,24-TL'den ödenmediğini ileri sürerek tahsilini istemiştir.

 Davalı borçlu aylık kira bedellerine itiraz etmemiş, süresindeki itirazında; Davacı ile aralarında kira ilişkisi bulunmadığını, yeni satıştan dolayı herhangi bir sözleşme yapılmadığını, kiralayanı olan A.'a tüm kiralarıödediğini, kira borcu bulunmadığını bildirerek itirazda bulunmuştur.

Mahkemece, taşınmazın 30.05.2014 tarihinde E.. A.. tarafından satın alındığının Ankara 63. Noterliği'nin 19.11.2014 tarih ve 35197 yevmiye nolu ihtarname ile bildirildiği ve ihtarnamenin 21.11.2014 tarihinde tebliğ olunduğu, borçlunun haberdar olduğu bu tarihten sonra kira bedellerini yenimalike ödemesi gerektiği halde takip konusu kira bedelini ödediğine dair belge ibraz etmediği kira bedeline de karşı çıkmadığı anlaşıldığından Aralık 2014 kira bedeli olan 890,24 TL üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmiştir.

TBK.'nun 245.maddesi uyarınca kiralananın satılması halinde tescilden sonraki yarar ve hasar alıcıya geçer. Kiracı satış tarihinden sonraki kira bedellerini yeni malike ödemek zorundadır. Kiralanan davacı tarafından satın alındıktan sonra davalıya gönderilen ve usulüne uygun olarak tebliğ edilen ihtarname ile yeni malik olduğu bildirilmiş olup, davalı ihtar tebliği ile satış tarihi arasındaki kira borcunu eski malike ödediğini kanıtlamadıkça bu süreye ilişkin kira bedellerini ve ihtarın tebliğinden sonraki kira bedellerini yeni malik olarak davacıya ödemekle yükümlüdür. Ne var ki önceki malike ödediği iddiası ispat edilemediğine göre satış tarihinden sonra işlemiş kiraların yeni malike ödenmesi gerektiğinden bu aylar yönünden de itirazın kaldırılmasına karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 07.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.