İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İŞVERENİN İŞE İADE DAVETİNDEN SONRA İŞÇİYE KÖTÜ DAVRANMASI, ONUR KIRICI MUAMELERDE BULUNMASI, İŞVERENİN SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERİR.

10.09.2020 2206

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/17355

Karar Numarası: 2020/5569

Karar Tarihi: 15.06.2020

İŞE İADE EDİLEN MÜDÜRÜN KONUMUNA UYGUN MUAMELE YAPILMADIĞI İşe İade Davası Lehine Sonuçlanan Davacı İşe Başlatıldıktan Sonra İşverence Çalışma Koşullarının Onur Kırıcı Şekilde Düzenlenip Düzenlenmediği - Müdür Olan Davacının Konumuna Uygun Muamele Yapılıp Yapılmadığı - Bu Hususların Tespitine Göre İşverenin İşe Başlatma İradesinde Samimi Olup Olmadığı - Davacının Dosyaya Sunduğu Fotoğraflardan, Müdür Olan Davacıya, Koridorun Çalışma Alanına Bağlandığı Kısmın Hemen Girişinde ve Camlı Bölmeli Sekreter Masasının Önünde Açık ve Küçük Bir Masa Tahsis Edildiği - Masanın Sair Personelin Çalıştığı Alanın Önünde ve En Kenarda Olup Çalışma Alanı ve Arkadaşlarını Görecek Şekilde Konumlandırılmadığı - Masanın Koridora Baktığı İzlenimi Uyandığı - Bu Hususların Değerlendirilmesi İçin Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği - Gerekirse Mahallinde Tanıklar Yeniden Dinlenmesi Gerektiği - Keşif Sırasında Refakate Alınacak Banka Personel İdaresi Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği

Özeti: İşe iade davası lehine sonuçlanan davacı işe başlatıldıktan sonra işverence çalışma koşullarının onur kırıcı şekilde düzenlenip düzenlenmediği, müdür olan davacının konumuna uygun muamele yapılıp yapılmadığı, bu hususların tespitine göre işverenin işe başlatma iradesinde samimi olup olmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Davacının dosyaya sunduğu fotoğraflardan, müdür olan davacıya, koridorun çalışma alanına bağlandığı kısmın hemen girişinde ve camlı bölmeli sekreter masasının önünde açık ve küçük bir masa tahsis edildiği, masanın sair personelin çalıştığı alanın önünde ve en kenarda olup çalışma alanı ve arkadaşlarını görecek şekilde konumlandırılmadığı, masanın koridora baktığı izlenimi uyanmaktadır. Bu hususların değerlendirilmesi için Mahkemece mahallinde keşif yapılmalı, gerekirse mahallinde tanıklar yeniden dinlenmeli, keşif sırasında refakate alınacak banka personel idaresi konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırma ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı,işe iade davası lehine sonuçlanınca müracaatı üzerine davalının kendisini işe başlattığını, ancak müdür pozisyonunda olup çalışma alanında konumuna uygun olmayan bir noktada küçük bir masa verildiği, personel tahsis edilmediği, işe başladığının duyurulmadığı, bilgisayarda yetki açılmadığı, kendisine iş verilmediği, bu şekilde çalışma koşullarına onur kırıcı şekilde düzenleyen işverenin işe başlatma iradesinde samimi olmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı ve yıllık izin farkı, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti ve manevi tazminat alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacı iddialarının doğru olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İşe iade davası lehine sonuçlanan davacı işe başlatıldıktan sonra işverence çalışma koşullarının onur kırıcı şekilde düzenlenip düzenlenmediği, müdür olan davacının konumuna uygun muamele yapılıp yapılmadığı, bu hususların tespitine göre işverenin işe başlatma iradesinde samimi olup olmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Davacının dosyaya sunduğu fotoğraflardan, müdür olan davacıya, koridorun çalışma alanına bağlandığı kısmın hemen girişinde ve camlı bölmeli sekreter masasının önünde açık ve küçük bir masa tahsis edildiği, masanın sair personelin çalıştığı alanın önünde ve en kenarda olup çalışma alanı ve arkadaşlarını görecek şekilde konumlandırılmadığı, masanın koridora baktığı izlenimi uyanmaktadır.

Bu hususların değerlendirilmesi için Mahkemece mahallinde keşif yapılmalı, gerekirse mahallinde tanıklar yeniden dinlenmeli, keşif sırasında refakate alınacak banka personel idaresi konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırma ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.