İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

SEBEPSİZ YERE İŞYERİNDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERASIYLA OYNAYAN İŞÇİNİN DAVRANIŞI DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRI OLUP, İŞVEREN FESHİNİN HAKLI OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR

20.02.2023 585

9. Hukuk Dairesi         2015/33963 E.  ,  2016/18730 K.


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı; davalıya ait iş yerinde 18/06/2012 tarihinden 07/11/2014 tarihine kadar makine operatör yardımcısı olarak çalıştığını, iş akdinin davalı işverence haklı ve geçerli bir neden olmaksızın davacının sendikal faaliyetleri sebebiyle feshedildiğini iddia ederek, feshin geçersizliğine ve müvekkilinin işe iadesine, işe iade kararı kesinleşinceye kadar geçecek süre için 4 aylık ücret ve diğer hakların ödenmesine, 6356 sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince davacının 3 yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminatın belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı; davacının iş akdinin, müvekkili şirket malına kasten müdahalede bulunarak kayıt almasını engellemesi nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e maddesi uyarınca tüm hak ve alacakları ödenerek feshedildiğini, feshin haklı olduğunu, sendikal nedene dayanmadığını, müvekkil şirket bünyesinde halen sendikaya üye işçilerin de istihdam edildiğini, davacıya istifa için baskı yapılmadığını, davacı tarafından sunulan yetki tespiti kararının iptali için dava açıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, 08/01/2015 tarihinde işyerinde sendikalı işçi sayısının 389 olup, 91 işçinin sendikadan istifa ettiği, gelen kayıtlara göre 2014 yılı Kasım ve Aralık ayında sendikadan birçok istifanın bulunduğu, yetki tespiti sırasında meydana gelen bu durumun davacının sendikal nedenlerle işten çıkarıldığını gösterdiği, 2 yıldan fazla kıdemi olan işçinin bu kadar süre sonra işyerinde bulunan kameralara kasten müdahale ederek, kayıt almasını engellemesi gerekçe gösterilerek işine son verilmesinin haklı sebep oluşturmadığı, davacının iş sözleşmesinin sendikal sebeplere dayalı olarak haksız feshedildiği kanaatine varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir

D) Temyiz:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davacı, iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının şirket malına kasten müdahalede bulunarak kayıt almasını engellemesi nedeniyle 4857 sayılı Yasanın 25/II-e maddesi uyarınca feshedildiğini savunmuştur.
Mahkemece davacının iş akdinin sendikal nedene dayandığı kabul edilerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgeler ile taraf vekillerinin dilekçeleri ve kamera kayıtları incelendiğinde, işyerinde makine operatör yardımcısı olarak çalışan davacının görev bölgesi dışında nem kontrollü alanda bulunan güvenlik kamerasının yönünü paspasın sapıyla değiştirdiği, davacının bu eyleminin amacını açıklamadığı, davacı vekilinin cevaba cevap dilekçesinde işverenin bildirdiği fesih sebebi olan “kameranın yönünü değiştirme” eylemini “örümcek ağını temizlemek amacıyla yapıldı” şeklinde açıkladığı, makine operatör yardımcısı olan davacının görev yeri dışında bulunan koridordaki kameranın “örümcek ağını temizliyordu” şeklindeki açıklamanın inandırıcı olmadığı, davacının kamera görüntüleri ile de sabit olan ve ne için yapıldığı da açıklanmayan bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış olup, işveren feshinin haklı olduğu anlaşıldığından, davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 180.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.800.00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 27.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.