İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

YARGITAY UYGULAMALARI GEREĞİ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, BAKICI GİDERİ VE SGK SORUMLULUĞUNDA OLMAYAN (BELGESİZ) TEDAVİ GİDERLERİ DE TBK KAPSAMINDA TAZMİNİ GEREKİR.

18.07.2023 925

4. Hukuk Dairesi         2022/4226 E.  ,  2022/12736 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim yargılaması sonucunda Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından verilen başvurunun kabulüne dair verilen karara karşı davalı vekilince itiraz edilmesi üzerine İtiraz Hakem Heyetince verilen itirazın kısmen kabulüne dair verilen kararın davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili sigorta tahkim komisyonu başvurusunda; 29/06/2016 tarihinde davacının yolcu olduğu araç ile davalıya trafik sigortalı aracın karıştığı çift taraflı trafik kazasında davacının yaralanarak malul kaldığını beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 500,00 TL sürekli işgöremezlik tazminatı, 250,00 TL geçici işgöremezlik, 250,00 TL bakıcı gideri ve zorunlu tedavi gideri 6.000,00 TL'nin 14/02/2017 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, dava değerini 100,976,00 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Uyuşmazlık hakem heyetince tüm dosya kapsamına göre; başvurunun kabulüne, 100.976,00 TL'nin 13/04/2018 tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalı ....'den alınarak başvuran taraf ...'a verilmesine karar verilmiş; karara karşı, davalı vekilince itiraz edilmesi üzerine İtiraz Hakem Heyetince; davalı ....'nin itirazının kısmen kabulü ile Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetinin 01/11/2018 tarih, K-2018/73037 sayılı kararının kaldırılmasına, başvuru sahibinin Sigorta Tahkim Komisyonunun 04/06/2018 tarih 2018.E.43947 sayılı başvuru dosyası ile yapmış olduğu başvuru talebinin kısmen kabulü ile 75.210,00 TL sürekli iş göremezlik, 6.000,00 TL tedavi gideri olmak üzere 81.210,00 TL tazminatın 13/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak başvuru sahibine ödenmesine, geçici iş göremezlik ve geçici bakıcı giderine yönelik talebin reddine karar verilmiş, itiraz hakem heyeti kararı; davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, İtiraz Hakem Heyeti kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, trafik kazası sonucu oluşan bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı taraf, kazadaki yaralanmadan kaynaklanan geçici işgöremezlik ve geçici bakıcı gideri zararının da giderilmesini talep etmiş; İtiraz Hakem Heyeti tarafından, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Genel Şartları gereği bu zararın sigorta teminatının dışında olduğu kabul edilerek bu talebin reddine karar verilmiştir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 54. maddesinde, bedensel zarar kapsamına giren zarar türleri örnekseme yoluyla sayılmış olup, Dairemiz uygulamaları gereği geçici işgöremezlik, bakıcı gideri ve SGK sorumluluğunda olmayan (belgesiz) tedavi giderleri de anılan kanun hükmü kapsamında tazmini gereken zararlardandır.
Diğer yandan, davalı tarafın savunması haklı kabul edilerek, 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Genel Şartları'nın A.5-b maddesi gereği, zarar görenin tedavisinin devam ettiği döneme ilişkin geçici bakıcı gideri zararının sağlık giderleri içinde yer aldığı ve zorunlu mali sorumluluk sigorta teminatı kapsamında olmadığı kabul edilmişse de, 6111 sayılı Kanun'un 59. maddesi ile değişik Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanacak sağlık hizmeti bedellerinin neler olduğu açıklanıp sınırlandırılmıştır. KTK'nın 98. maddesi gereği SGK Başkanlığı'nın sorumlu olduğu sağlık giderleri, trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarında yapılan tıbbi tedaviye ilişkin sağlık hizmet bedellerinden ibarettir. SGK'nın hangi sağlık giderlerinden sorumlu olduğu kanunla belirlenmiş olup, normlar hiyerarşisinde daha altta olan genel şartlar ile kanun kapsamının değiştirilip genişletilemeyeceği aşikardır.
Açıklanan maddi ve hukuki vakıalar karşısında; TBK'nın 54. maddesi ile KTK'nın 98. maddesi hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kazadaki yaralanmadan kaynaklanan geçici işgöremezlik ve geçici bakıcı giderine ilişkin zarardan sorumluluk, zarara neden olanlar ile bu kişilerin sorumluluğunu poliçe ile üstlenen sigorta şirketine ait olduğundan, davacı için hesap edilen geçici işgöremezlik ve bakıcı giderinin de hüküm altına alınması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davalı vekilinin anılan yöne ilişkin itirazlarının kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş; bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair ve davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile itiraz hakem heyeti kararının BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 3.867,45 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 20/10/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.