İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

GERÇEK ZARAR MİKTARI ZORUNLU TRAFİK SİGORTA LİMİTİNİ GEÇTİĞİ ANDA İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI GÜVENCESİ BAŞLAMAKTADIR.

24.02.2023 1200

4. Hukuk Dairesi 2021/19625 E. , 2022/982 K."İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayıistinaf başvurusunun miktar itibariyle reddine dair verilen hükmün süresi içinde Adalet Bakanlığının talebiüzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma yoluna başvurulması üzerinedosya incelendi, gereği düşünüldü.K A R A RDavacı vekili, müvekkiline ait araca davalıların ihtiyari ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın tamkusurlu olarak çarpması sonucu aracın değer kaybına uğradığını beyanla, belirsiz alacak olarak 3.500,00TL araç değer kaybının dava tarihinden işleyecek avans faiziyle davalılardan tahsilini talep etmiş, 9.2.2017 tarihli dilekçe ile dava dilekçesindeki talebini 3.000,00 TL’nin davalı zorunlu trafik sigortacısı olan ...Sigorta A.Ş.’den, 500,00 TL’sinin ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı olan ... Sigorta A.Ş.’den istendiği şeklinde açıklamış, bedel artırım dilekçesiyle talebini davalı ... Sigorta A.Ş. yönünden 9.031,00 TL, davalı... Sigorta A.Ş. yönünden 1.969,00 TL’ye yükseltmiştir. Davalılar davanın reddini savunmuştur.Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/332-2017/261 sayılı ilamında; toplanan deliller vebenimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı ... Sigorta yönünden davanın kabulü ile, 9.031,00 TL değerkaybı tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan alınarakdavacıya verilmesine, davalı ... Sigorta yönünden davanın reddine karar verilmiş; davacı tarafından istinafyoluna başvurulmuş, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’nce 6100 Sayılı HMK'nun 341/2. maddesi gereğince; istinaf başvurusunun miktar itibariyle reddine karar verilmiş, hükmün AdaletBakanlığı’nın talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HMK’nın 363. (HUMK'un 427.)maddesi gereğince kanun yararına bozulması talep edilmiştir.Dava, trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı istemine ilişkindir.Karayolu Trafik Kanunu’nun 91. maddesi gereği, KTK 85. maddesinde belirtilen, bir motorlu aracınişletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olmasıdurumunda, poliçe limiti dahilinde işletenin sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere, malisorumluluk sigortası yaptırılması zorunludur.Motorlu Kara Taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası genel şartlarının “Sigorta teminatının kapsamı”başlıklı 1. maddesine göre, sigortacı aracın işletenine yükletilebilecek hukuki sorumluluğu poliçe teminatıkapsamında olmak şartıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası haddi üstünde kalan kısmını poliçede yazılıazami miktara kadar temin eder. İhtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamının başlangıç noktası, zorunlutrafik sigorta limitinin üzerinde kalan kısımdır. Kapsamın sonu ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası limitidir.Başkabir ifadeyle gerçek zarar miktarı zorunlu trafik sigorta limitini geçtiği anda ihtiyari mali mesuliyet sigortasıgüvencesi başlamakta ve kendi poliçesindeki limit miktarı da sorumluluğun sona erdiği nokta olmaktadır.Bu nedenle zarar, trafik sigortası kapsamında kalmakta ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısınınsorumluluğundan bahsedilemez.

Somut olayda iki taraflı trafik kazasında davacı malik, karşı aracın zorunlu trafik sigortacısı olan davalı ...Sigorta A.Ş.’den 9.031,00 TL değer kaybı, karşı aracın ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı olan davalı ...Sigorta A.Ş.’den ise 1.969,00 TL değer kaybı talep etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının toplam değer kaybı zararı 11.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Karşı aracın zorunlu trafik sigortacısı olan davalı ... Sigorta A.Ş. tarafından aynı kaza nedeniyle davacının 19.969,00 TL araç hasar bedelinin karşılandığı anlaşılmıştır. 29/11/2015 kaza tarihi itibariyle araç başına maddi zarar zorunlu trafiksigorta poliçe limiti 29.000,00 TL’dir. Davalı ... Sigorta A.Ş. 19.969,00 TL hasar bedeli ödediğinden, bakiyepoliçe limiti 9.031,00 TL’dir. Dolayısıyla toplam değer kaybı zararı olan 11.000,00 TL’den 9.031,00 TLdüşüldüğünde davacının zorunlu trafik sigortası poliçe limitini aşan bakiye 1.969,00 TL değer kaybı zararıkalmaktadır. İhtiyari mali sorumluluk sigorta poliçesinde kaza başına maddi ihtiyari mali sorumluluk limiti50.000,00 TL’dir. Bu durumda mahkemece davacının 9.031,00 TL üzerinde kalan değer kaybı zararı içinzorunlu trafik sigorta poliçe limiti dolduğundan, aşan 1.969,00 TL değer kaybı zararı için ihtiyari malisorumluluk sigortacısı olan diğer davalı ... Sigorta A.Ş. yönünden de davanın kabulüne karar verilmesigerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davalı ... Sigorta A.Ş. sanki davacının aracının kasko sigortacısı imişgibi, değer kaybından sorumlu olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından,6100 Sayılı HMK'nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 429. maddesi gereği kanunyararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK’nin 363. maddesi (1086 Sayılı HUMK’nin 427. maddesi) uyarınca hükmün, hukuki sonuçlarına etkili olmamak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA, bozma kararının bir örneğinin Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine 26/01/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.