İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

AT YARIŞINDA JOKEYİN YARIŞI KAYBETMEYE YÖNELİK KASTEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAKSIZ FİİLİ TAZMİNAT İSTEMİ İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR. BAHİS OYUNLARI, BÜNYESİNDE BELİRSİZLİK TAŞIDIĞINDAN, JOKEYİN FİİLİ OLMASA DAHİ YARIŞIN MUTLAK OLARAK KAZANILACAĞI SÖYLENEMEZ.

30.10.2020 1828

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/2616

Karar Numarası: 2018/721

Karar Tarihi: 08.02.2018

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 16/05/2013 gününde verilen dilekçe ile haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 08/12/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dava, haksız fiil nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı; ... Hipodrumunda 05/03/2013 tarihinde yapılan at yarışlarında bahis oynadığını, bu bahiste 1, 2, 3, 4 ve 6. sıradaki yarışlarda birinci gelecek atı ve jokeyi doğru tahmin ettiğini, 5. sıradaki yarışta ise 5 nolu at ile jokeyi olan davalının yarışı kazanacağını tahmin ederek ona bahis oynadığını, ancak yarışta 1. gelen jokeyin, yarışın son metrelerinde diğer binicilere doğru dönerek bir şeyler söylediğini ve yarışın son elli metresine önde giren davalının da dava dışı jokeyin söylemi üzerine yarışın bitimine doğru atına önce kırbaç vurduğunu, hemen ardından ayağa kalktığını, bu aksiyonu yapması ile birlikte atın hızını keserek ayak değiştirdiğini ve bu durum nedeniyle yaklaşık 2 boy arkasında olan 1 numaralı atın yaklaşık 1 boy fark atarak 1. geldiğini, davalının bilerek atını yavaşlatma hareketinin sporda dürüstlüğe, sportmenliğe ve ahlaka uymayan bir davranış olduğunu, bu hareketi nedeniyle hem yatırmış olduğu bahis ücretini kaybettiğini hem de oynadığı atın 1. gelmesi halinde kazanacağı ikramiyeyi kaybettiğini belirterek; oluşan zararının tazmini isteminde bulunmuştur. Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, dosya kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi heyetinden alınan rapor ile davalının yarış dürüstlüğüne aykırı hareket ettiği, söz konusu yarışı davalının atının kazanması halinde yarış severe ne kadar ücret dağıtılacağı hususunun Türkiye Jokey Kulübü Müşterek Bahisler Müdürlüğünden istenerek dağıtılacak ücrete göre tazminatın belirlenmesi ve buna göre ödenmesinin uygun olacağı kanaati bildirilmiş, mahkeme de bilirkişi raporu gereğince davalının kusurlu olduğunun sabit olduğu ve davalının kusuru ile davacının meydana gelen zararı arasında illiyet bağı bulunduğu gerekçesiyle istemin kısmen kabulüne karar vermiştir. Somut olayda; davacının ileri sürdüğü zararı, at yarışında tahmin ettiği atın hileli olarak 1. gelemediği iddiasından kaynaklanmaktadır. Davacı at yarışında bahis oynayan kişi, haksız fiil faili olan davalı ise at binicisi (jokey) dir.Türk Dil Kurumu tarafından, “Önceden ödeme yapılıp daha sonra şansa dayalı olarak para kazanılan piyango, loto, spor toto, at yarışı gibi oyunlar” talih, şans oyunu olarak tanımlanmıştır. Zira buradaki eylem belirsizlik ve talih/şans üzerinden kazandırma temeline dayanmaktadır. Yapılan bu açıklamalar ışığında davalının belirtilen eylemi olmasa dahi davacının oynadığı atın yarışı mutlak olarak kazanacağına ilişkin bir durum bulunmamaktadır. Mahkemece dayanaksız bilirkişi raporu hükme esas alınarak davanın kısmen kabul edilmesi doğru görülmemiş, tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 08/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ES Hukuk Bürosu, Şişli Avukatlık Bürosu, Mecidiyeköy Avukatlık Bürosu, Şişli Hukuk Bürosu, Mecidiyeköy Hukuk Bürosu