İnternet sitemizde paylaşılan Yargıtay Kararları tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kararların doğruluğu yargitay.gov.tr adresinden teyit edilmeden kullanılan kararlardan doğabilecek zararlar için ES Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ HALİNDE HAKLARIN KULLANIM USULÜ

29.06.2018 4272

* İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Davalı Borçlunun İtiraz Ettiği -Kiralanan Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Her Bir Paydaşın Sadece Kendi Payına Düşen Alacağı Talep Edebileceği/Elbirliği Mülkiyetine Konu Teşkil Ediyorsa Tüm Ortakların Birlikte İcra Takibi Başlatmaları Gerektiği )

* KİRALANAN TAŞINMAZIN PAYLI MÜLKİYETE KONU OLMASI ( Her Bir Paydaşın Sadece Kendi Payına Düşen Alacağı Talep Edebileceği - Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Davalı Borçlu Aleyhine Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi )

* KİRALANAN TAŞINMAZIN ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE KONU OLMASI ( Tüm Ortakların Birlikte İcra Takibi Başlatmaları Gerektiği - Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Davalı Borçlu Aleyhine Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi )

* TAŞINMAZIN TABİ OLDUĞU MÜLKİYET TÜRÜ ( Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Davalı Borçlu Aleyhine Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi - Kiralanan Taşınmaz Paylı Mülkiyete Konu İse Her Bir Paydaşın Sadece Kendi Payına Düşen Alacağı Talep Edebileceği/Elbirliği Mülkiyetine Konu Teşkil Ediyorsa Tüm Ortakların Birlikte İcra Takibi Başlatmaları Gerektiği )

2004/m.269

ÖZET : Dava, itirazın kaldırılması istemine ilişkindir.

Kiralanan taşınmaz paylı mülkiyete konu ise her bir paydaş sadece kendi payına düşen alacağı talep edebilir. Elbirliği mülkiyetine konu teşkil ediyorsa tüm ortakların birlikte icra takibi başlatmaları gerekir. Bu sebeple Mahkemece, davaya konu taşınmaza ait tapu kaydı getirtilerek taşınmazın tabi olduğu mülkiyet türünün tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile itirazın kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, kira alacağının tahsili amacıyla davalı borçlu aleyhine icra takibi başlattıklarını, davalı borçlunun haksız yere ödeme emrine itiraz ettiğini belirterek itirazın kaldırılmasına ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, itirazın kaldırılması talebinin 90.825,70 TL üzerinden kabulüne, tahliye talebi konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Davalı vekilinin itirazın kaldırılmasına yönelik temyiz itirazlarına gelince; 07/03/2011 başlangıç tarihli, aylık 34.000,00 TL bedelli ve beş yıl süreli takip dayanağı kira sözleşmesi “ Ali Saral ve hissedarları'' adına davacı alacaklı Ali Saral tarafından imzalanmış ve icra takibi 23/07/2015 tarihinde Ali Saral tarafından tek başına başlatılarak 2015 yılı Haziran ve Temmuz aylarına ait toplam 96.000,00 TL kira alacağının tahsili talep edilmiştir. Kiralanan taşınmaz paylı mülkiyete konu ise her bir paydaş sadece kendi payına düşen alacağı talep edebilir. Elbirliği mülkiyetine konu teşkil ediyorsa tüm ortakların birlikte icra takibi başlatmaları gerekir. Bu sebeple Mahkemece, davaya konu taşınmaza ait tapu kaydı getirtilerek taşınmazın tabi olduğu mülkiyet türünün tespiti ile sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde itirazın kaldırılmasına karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin itirazın kaldırılmasına yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK'nun 366. ve 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. Maddesi uyarınca BOZULMASINA; (1) numaralı bentte açıklanan sebeple tahliyeye dair temyiz itirazlarının reddine, taraflarca İİK'nun 366/3. Maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın temyiz edene iadesine, 26.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/5213
K. 2018/9914
T. 26.3.2018